Consiliul Judeţean Cluj – noile tarife ale serviciului public de operare a Centrului de Management Integrat al Deșeurilor (CMID) care se vor aproba incepând cu 27 iulie 2022

In sedința ordinară din 27 iulie 2022 ,Consiliul judetean Cluj ,va aproba tarifele serviciului public de operare a Centrului de Management Integrat al Deșeurilor Cluj-Napoca

Iata proiectul de hotărâre

 P R O I E C T  DE  H O T Ă R Â R E

privind aprobarea tarifelor serviciului public de operare a Centrului de Management Integrat al Deșeurilor Cluj-Napoca

Art. 1. (1) Se aprobă tarifele serviciului public de operare a  Centrului de Management Integrat al Deșeurilor Cluj-Napoca rezultate ca urmare a derulării procedurii de licitație deschisă, cuprinse în Contractul de delegare prin concesionare a gestiunii serviciului public de operare a C.M.I.D. Cluj-Napoca nr. 7735/69 din 28.02.2022 încheiat între UAT Județul Cluj și S.C. SUPERCOM S.A., după cum urmează :

a)Tarif preluare deseuri municipale reziduale in vederea depozitarii (Tarif depozitare) : 248.29 lei/tonă fără TVA;

  1. b) Tarif preluare deseuri reciclabile colectate separat în vederea sortării (Tarif sortare) : 0,54 lei/tonă fără TVA;

c)Tarif preluare deșeuri amestecate în vederea tratării în TMB (Tarif TMB): 100,58 lei/tonă fără TVA;

(2) Tariful menționat la alin. (1) lit. a) este aplicabil de la data încheierii Procesului verbal de predare primire dintre U.A.T.  Județul Cluj și S.C. SUPERCOM S.A. conform  Contractului de concesiune nr. 7735/69 din 28.02.2022, iar tarifele prevăzute la alin. (1) lit. b) și c) se vor aplica de la data încheierii Procesului verbal de predare – primire dintre U.A.T  Județul Cluj și S.C. SUPERCOM S.A. pentru stația de sortare și stația TMB din cadrul C.M.I.D. Cluj-Napoca.

 

Art.2. Cu punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri se încredinţează Preşedintele Consiliului Judeţean Cluj prin Direcţia Dezvoltare și Investiții

 

Art. 3. Prezenta hotărâre se comunică Direcţiei Dezvoltare și Investiții, S.C. SUPERCOM S.A., precum și Prefectului Județului Cluj și se aduce la cunoştinţă publică prin afișare la sediul Consiliului Județean Cluj şi prin postare pe pagina de internet www.cjcluj.ro.

 

 

 

        Contrasemnează:

          PREŞEDINTE,                                            SECRETAR GENERAL AL JUDEŢULUI,

              Alin Tişe                                                                               Simona Gaci

 

 

Nr……… din …… 2021

 

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu … voturi “pentru” … voturi “împotrivă”, …. ”abţineri” şi …. Membri ai Consiliului județean nu au votat, fiind astfel respectate prevederile legale privind majoritatea de voturi necesară. 

 

INIȚIATOR,

PREȘEDINTE

Alin Tișe

Leave A Comment

%d bloggers like this: