Raportul de activitate al domnului Ioan Alin Danci, subprefectul județului Cluj în perioada 7 martie 2019 – 17 ianuarie 2020.

January 22, 2020
616 Views

În conformitate cu Ordonanța de Urgență nr. 57 din 3 iulie 2019, cu modificările și
completările ulterioare, privind Codul administrativ, precum și alte acte normative în vigoare,
în calitate de subprefect al județului Cluj, Ioan Alin DANCI, a îndeplinit în perioada 7 martie
2019 – 17 ianuarie 2020, în numele prefectului, atribuții în domeniul conducerii serviciilor
publice deconcentrate ale ministerelor și ale celorlalte organe ale administrației publice
centrale din județul Cluj, al conducerii operative a Instituției Prefectului, precum și alte
atribuții prevăzute de lege ori sarcini date de ministrul Afacerilor Interne.
Cu privire la realizarea, în județul Cluj, a obiectivelor cuprinse în Programul de
guvernare, subprefectul Ioan Alin Danci a prezidat, în numele prefectului, două ședințe ale
Colegiului Prefectural Cluj și a primit în audiență un număr de 123 de persoane, cu diferite
solicitări și probleme cetățenești.
Cu privire la măsurile de pregătire și intervenție pentru situații de urgență,
subprefectul Ioan Alin Danci a prezidat, în numele prefectului, două ședințe ale Comitetului
Județean pentru Situații de Urgență Cluj, fiind emise două hotărâri având ca obiect pagubele
produse ca urmare a fenomenelor hidrometeorologice periculoase care au avut loc în județul
Cluj, în perioada 21-22.05.2019, respectiv aprobarea Inventarului actualizat al punctelor
critice în caz de inundații pe cursurile de apă din județul Cluj.
În calitate de subprefect, Ioan Alin Danci a gestionat controlul tuturor actelor
administrative adoptate/emise de către Consiliile locale/Consiliul Județean Cluj și primari,
respectiv președintele Consiliului Județean Cluj, control realizat de către Serviciul Controlul
Legalității Actelor, Contencios Administrativ, Apostilă aflat în subordinea directă, a verificat și
urmărit reprezentarea în instanță în cauzele în care Instituția Prefectului și Comisia Județeană
pentru Stabilirea Drepturilor de Proprietate Privată asupra Terenurilor Cluj sunt parte. De
asemenea, a verificat și semnat aplicarea Apostilei de la Haga pe un număr considerabil de
acte solicitate de către cetățeni.
Urmare a activității Comisiei Județene pentru Stabilirea Dreptului de Proprietate
Privată asupra Terenurilor, subprefectul Ioan Alin Danci a verificat și contrasemnat 1200 de
titluri de proprietate participând la un număr de 6 ședințe ale Comisiei Județene.
O altă atribuție în perioada mandatului său a constituit-o coordonarea activității
Comisiei de siguranță rutieră la nivelul județului Cluj constituită, pe de-o parte, din
reprezentanții serviciului (S.P.C.R.P.C.Î.V) cu atribuții privind pregătirea/examinarea/
eliberarea permiselor de conducere și, pe de altă parte, din reprezentanți ai organizațiilor
profesionale ale formatorilor rutieri din județul Cluj.
Un moment important în mandatul de subprefect l-a constituit implicarea în rezolvarea
problemelor de mediu și de legalitate privind navigația pe lacurile de acumulare și cursurile
de apă din zona montană a județului Cluj. În acest sens, a convocat și organizat numeroase
ședințe de lucru cu toate instituțiile statului care au competență în această speță: Apele
Române, I.P.J. Cluj, I.S.U. Cluj, I.J.J. Cluj, Garda de Mediu, Hidroelectrica Cluj, Autoritatea Navală
Română – Oficiul de Căpitănie Dej. În urma acestor ședințe s-a dispus efectuarea unor
controale comune și de amploare ale acestor instituții în vederea prevenirii și combaterii
400094, Cluj-Napoca, Bulevardul 21 Decembrie 1989, nr. 58,
Telefon: +40-264-503300, +40-264-594888, Fax: +40-264-591637
Web: www.cj.prefectura.mai.gov.ro, E-mail: prefectura@prefecturacluj.ro
activităților ilicite în domeniul transportului naval, silvic, pescuit și acvacultură și protecția
mediului, precum și elaborarea unui regulament de navigație pentru lacul de acumulare
Tarnița.
Pe parcursul anului 2019, subprefectul Ioan Alin Danci a coordonat activitatea de
implementare și monitorizare a sistemului de control intern managerial de la nivelul
Instituției Prefectului – Județul Cluj, a propus modificarea și/sau reactualizarea celor
aproximativ 30 de comisii din cadrul Instituției Prefectului – Județul Cluj, a propus și a
înaintat prefectului proiectul de reactualizare a Regulamentului Organizare Internă și a
Regulamentului de Organizare și Funcționare.
Cu sprijinul subprefectului, în calitate de șef al grupul de lucru pentru prevenirea
corupției organizat la nivelul Instituției Prefectului – Județul Cluj, au fost organizate, un număr
de patru sesiuni de informare/instruire de prevenire a corupției cu serviciile/birourile din
cadrul instituției noastre, activități realizate de către personalul specializat din cadrul
Direcției Generale Anticorupție – Serviciul Județean Cluj cu întreg personalul instituției.
Pe parcursul mandatului, subprefectul Ioan Alin Danci a reprezentat Guvernul
României în teritoriu la 37 manifestări și ceremonii publice organizate de Instituția
Prefectului – Județul Cluj, precum și de autorități publice locale, Garnizoana Cluj-Napoca,
misiuni diplomatice, ONG-uri etc.
În calitate de membru, subprefectul județului Cluj a participat în anul 2019 la toate
ședințele Autorității Teritoriale de Ordine Publică a județului Cluj.
Subprefectul județului Cluj,
Ioan Alin DANCI

Leave A Comment

%d bloggers like this: