Inca 12.465.620,00 lei pentru intretinerea DRUMURILOR JUDETENE. Cand se fac investitii ?

October 28, 2019
333 Views

ROMÂNIA

JUDEŢUL CLUJ

CONSILIUL JUDEŢEAN

 

PROIECT DE H O T Ă R Â R E

pentru modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Cluj nr. 68/2019

privind aprobarea Programului de lucrări de modernizare şi reabilitare

şi a Programului de lucrări de întreținere curentă și periodică a unor drumuri

judeţene din Judeţul Cluj pentru anul 2019

 

Consiliul Judeţean Cluj întrunit în şedinţă ordinară;

Având în vedere Referatul de aprobare cu nr. 37401/16.10.2019 la Proiectul de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Cluj nr. 68/2019 privind aprobarea Programului de lucrări de modernizare şi reabilitare şi a Programului de lucrări de întreţinere curentă şi periodică a unor drumuri judeţene din Judeţul Cluj pentru anul 2019, propus de Preşedintele Consiliului Judeţean Cluj, domnul Alin Tise, însoţit de Rapoartele compartimentelor de resort din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Cluj cu nr. 37401/2019 și de avizele Comisiilor de specialitate nr. ….. și …;

Luând în considerare prevederile:

  • 2, ale art. 3 alin. (2), ale art. 58 alin. (1) și (3), ale art. 59 și ale art. 61 – 62 din Legea privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative nr. 24/2000, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
  • 141 – 155, ale art. 221 – 222 și ale art. 224 din Regulamentul de organizare şi funcţionare a Consiliului Judeţean Cluj, aprobat prin Hotărârea Consiliului Judeţean Cluj nr. 143/2016;

În conformitate cu prevederile:

  • 87 și ale art. 173 alin. (1) lit. b), c) și d) și alin. (3) lit. d) alin. (5) lit. l) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu completările ulterioare;
  • Legii privind finanţele publice locale nr. 273/2006, cu modificările şi completările ulterioare;
  • Ordonanţei Guvernului privind regimul drumurilor nr. 43/1997, aprobată prin Legea nr. 82/1998, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
  • Ordonanței de urgență a Guvernului pentru aprobarea Programului naţional de dezvoltare locală nr. 28/2013, aprobată prin Legea nr. 89/2015, cu modificările şi completările ulterioare;

Fiind îndeplinite prevederile cuprinse la art. 182 alin. (4) coroborate cu art. 136 și art. 139 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu completările ulterioare;

În temeiul competențelor stabilite prin art. 182 alin. (1) și art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu completările  ulterioare;

 

h o t ă r ă ş t e:

 

Art. I. Hotărârea Consiliului Judeţean Cluj nr. 68/2019 privind aprobarea Programului de lucrări de modernizare şi reabilitare şi a Programului de lucrări de întreţinere curentă şi periodică a  unor drumuri judeţene din Judeţul Cluj pentru anul 2019, se modifică după cum urmează:

  1. Anexa nr. 2 „Programul de lucrări de întreținere curentă și periodică a unor drumuri judeţene din Judeţul Cluj pe anul 2019″, se modifică şi se înlocuieşte cu anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

 

 

Art. II. Cu punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri se încredinţează Preşedintele Consiliului Judeţean Cluj, prin Direcţia Generală Buget-Finanţe, Resurse Umane şi Direcţia de Administrare a Domeniului Public şi Privat al Judeţului Cluj.

 

Art. III. Prezenta hotărâre se comunică prin intermediul secretarului judeţului, în termenul prevăzut de lege, Direcţiei Generale Buget Finanţe, Resurse Umane; Direcţiei de Administrare a Domeniului Public şi Privat al Judeţului Cluj, precum şi Prefectului Judeţului Cluj şi se aduce la cunoştinţă publică prin afişare la sediul Consiliului Judeţean Cluj şi pe pagina de internet  „www.cjcluj.ro”.

 

 

 

                                                                                                   Contrasemnează:

                   PREŞEDINTE                                                       SECRETAR AL JUDEŢULUI,

                       Tișe Alin                                                                          Gaci Simona

 

Din referatul de aprobare extragem suma

“Față de cele mai sus menționate, propunem suplimentarea bugetului Consiliului Județean Cluj cu suma de 12.465.620,00 lei TVA inclus.

Leave A Comment

%d bloggers like this: