Lui Daniel Tamas , director general al Direcției de Asistență Socială și Protecția Copilului Cluj I SE RADIAZA sanctiunea disciplinara .

 

Conform proiectului de Hotarare 20 din 30 ctombrie 2019 , directorului general de la DGASPC i se radiaza sanctiunea disciplinara

Iata proiectul

20. Proiect de hotărâre privind radierea sancțiunii disciplinare aplicate directorului general al Direcției de Asistență Socială și Protecția Copilului Cluj

R O M Â N I A

JUDEŢUL CLUJ

CONSILIUL JUDEŢEAN

Nr. 37264/16.10.2019

 

 

REFERAT DE APROBARE

privind radierea sancțiunii disciplinare aplicate

 directorului general al Direcției de Asistență Socială și Protecția Copilului Cluj

 

 1. Motivul adoptării proiectului de hotărâre:

Având în vedere prevederile art. 191 alin.(1) lit. a) și alin. (2) lit. b) din OUG 57/2019 privind Codul administrativ, președintele consiliul judeţean ”numeşte, sancţionează şi dispune suspendarea, modificarea şi încetarea raporturilor de serviciu sau, după caz, a raporturilor de muncă, în condiţiile legii, pentru conducătorii instituţiilor şi serviciilor publice de interes judeţean.”

Prin Hotărârea Consiliului Județean Cluj nr. 178/30.07.2018 s-a dispus ca sancțiune disciplinară diminuarea cu 15% a drepturilor salariale pe o perioadă de 3 luni pentru domnul Tămaș Claudiu-Daniel, director general al Direcției de Asistență Socială și Protecția Copilului Cluj.

Conform art. 623 alin.(1) din OUG 57/2019 privind Codul administrativ: ”pentru situaţiile în care cu privire la funcţionarii publici a fost sesizată comisia de disciplină anterior intrării în vigoare a prevederilor prezentului cod se aplică prevederile legale în vigoare la data demarării procedurii de cercetare disciplinară”, În consecință, pentru sancțiunile disciplinare aplicate anterior intrării în vigoare a OUG 57/2019 privind Codului administrativ, termenele de radiere a sancțiunilor disciplinare se calculează potrivit dispozițiilor legale în vigoare la data aplicării sancțiunii.

Conform prevederilor art. 77 alin. (3) și art. 82 din Legea nr. 188/1999 privind statutul funcționarilor publici cu modificările și completările ulterioare:

”Art. 77

(3) Sancţiunile disciplinare sunt:

 1. a) mustrare scrisă;
 2. b) diminuarea drepturilor salariale cu 5-20% pe o perioadă de până la 3 luni;
 3. c) suspendarea dreptului de avansare în gradele de salarizare sau, după caz, de promovare în funcţia publică pe o perioadă de la 1 la 3 ani;
 4. d) retrogradarea în funcţia publică pe o perioadă de până la un an.
 5. e) destituirea din funcţia publică.

Art. 82

(1) Sancţiunile disciplinare se radiază de drept, după cum urmează:

 1. a) în termen de 6 luni de la aplicare, sancţiunea disciplinară prevăzută la art. 77 alin. (3) lit. a);
 2. b) în termen de un an de la expirarea termenului pentru care au fost aplicate, sancţiunile disciplinare prevăzute la art. 77 alin. (3) lit. b)-d);
 3. c) în termen de 7 ani de la aplicare, sancţiunea prevăzută la art. 77 alin. (3) lit. e).

(2) Radierea sancţiunilor disciplinare prevăzute la alin. (1) lit. a) şi b) se constată prin act administrativ al conducătorului autorităţii sau instituţiei publice.”

 

Având în vedere adresa Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Cluj nr.21475/10.09.2019 prin care se comunică că diminuarea drepturilor salariale s-a făcut în lunile august, septembrie, octombrie 2018, în baza prevederile de mai sus propunem constatarea radierii de drept a sancțiunii disciplinare privind diminuarea drepturilor salariale pe 3 luni cu 15% pentru domnul director general al Direcției de Asistență Socială și Protecția Copilului Cluj, începând cu data de 01.11.2019.

Precizăm faptul că în situația acestui proiect de hotărâre sunt incidente următoarele prevederi, în a căror implementare și aplicare a fost elaborat acest proiect, după cum urmează:

 • 191 alin.(1) lit. a) și alin. (2) lit. b), art.528, art.534, art. 623 alin. (1) din OUG 57/2019 privind Codul administrativ;
 • 1 alin. (1), art.7, art.10 și art.11 din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare;
 • 82 din Legea privind Statutul funcționarilor publici nr. 188/1999 cu modificările și completările ulterioare.
 1. Impactul socio-economic:

Nu e cazul.

III. Impactul financiar asupra bugetului județului:

Nu e cazul.

 1. Impactul asupra reglementărilor interne în vigoare:

Nu e cazul.

 1. Consultări derulate în vederea elaborării proiectului de hotărâre:

Nu este cazul.

 1. Activități de informare publică privind elaborarea proiectului de hotărâre:

Nu e cazul.

VII. Măsuri de implementare necesare, respectiv modificările instituționale și funcționale preconizate:

Actul administrativ se comunică de către Direcția Generala de Asistență Socială și Protecția Copilului Cluj, în termen de 10 zile lucrătoare, Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici.

VIII. Concluzii, constatări şi propuneri:

Ţinând cont de argumentele prezentate mai sus, considerăm necesar şi oportun proiectul de hotărâre privind radierea sancțiunii disciplinare aplicate domnului Tămaș Claudiu-Daniel, director general al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Cluj propus de preşedintele Consiliului Judeţean Cluj, persoana de contact fiind doamna Corina Mocan, şef al Serviciului Resurse Umane.

Pentru aceste considerente, propun analizarea proiectului de hotărâre întocmit, conform procedurilor prevăzute de Regulamentul de organizare şi funcţionare a Consiliului Judeţean Cluj, în vederea supunerii lui spre aprobare, în prima şedinţă ordinară a Consiliului Judeţean Cluj.

 

 

 

 

P R E Ş E D I N T E,

Alin TIȘE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Director general: Cristina Șchiop

Sef Serviciu R.U.: Corina  Mocan

Întocmit: Marius Felecan

 

ROMÂNIA

JUDEŢUL CLUJ

CONSILIUL JUDEŢEAN

 

 

 

PROIECT  DE  HOTĂRÂRE

privind radierea sancțiunii disciplinare aplicate

 directorului general al Direcției de Asistență Socială și Protecția Copilului Cluj

 

 

Consiliul Judeţean Cluj, întrunit în şedinţă ordinară;

Având în vedere Referatul de aprobare cu nr. 37264 din data de 16.10.2019 la Proiectul de hotărâre privind radierea sancțiunii disciplinare aplicate directorului general al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Cluj propus de preşedintele Consiliului Judeţean Cluj, domnul Alin Tișe, însoțit de Raportul compartimentului de resort din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Cluj nr. 37264/2019 și Raportul Comisiei de specialitate nr…………………………;

Ținând cont de Hotărârea Consiliului Județean Cluj nr. 178 din data de 30.07.2018 privind sancționarea disciplinară a domnului Tămaș Claudiu-Daniel, director general al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Cluj.

Luând în considerare prevederile:

 • 3 alin. (2) din Legea privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative nr. 24/2000, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 • 141 din Regulamentul de organizare şi funcţionare a Consiliului Judeţean Cluj, aprobat prin Hotărârea Consiliului Judeţean Cluj nr. 143/2016;

În conformitate cu prevederile:

 • 191 alin.(1) lit. a) și alin. (2) lit. b), art.528, art.534, art. 623 alin. (1) din OUG 57/2019 privind Codul administrativ;
 • 82 din Legea privind Statutul funcționarilor publici nr. 188/1999 cu modificările și completările ulterioare.
 • 1 alin. (1), art.7, art.10 și art.11 din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare;

Fiind îndeplinite prevederile cuprinse la art. 182 alin. (4) coroborate cu ale art. 136 și 139 din OUG 57/2019 privind Codul administrativ;

În temeiul drepturilor conferite prin art. 196 alin. (1) lit. a) din OUG 57/2019 privind Codul administrativ;

 

hotărăşte:

Art. 1. Se constată radierea de drept a sancțiunii disciplinare privind diminuarea drepturilor salariale cu 15%, pe o perioadă de 3 luni a domnului Tămaș Claudiu-Daniel, director general al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Cluj, cu data de 01.11.2019.

Art. 2. (1) Împotriva prezentei hotărâri se poate formula plângere prealabilă, în termen de 30 de zile de la comunicare, sau pentru motive temeinice, în termen de maxim 6 luni de la data emiterii acesteia.

(2) Prezenta hotărâre poate fi atacată la Tribunalul Cluj – Secția mixtă de contencios administrativ și fiscal, de conflicte de muncă și asigurări sociale  în termen de:

 1. a) 6 luni, care se calculeaza conform art. 11 alin. (1) din Legea contenciosului administrativ554/2004, cu modificările și completările ulterioare;
 2. b) un an de la data comunicării prezentei hotărâri, pentru motive temeinice.

Art. 3. Cu ducerea la îndeplinire şi punerea în aplicare se încredinţează Preşedintele Consiliului Judeţean Cluj prin Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Cluj.

Art. 4. Prezenta hotărâre se comunică prin intermediul secretarului judeţului, în termenul prevăzut de lege, Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Cluj, Direcţiei Generale Buget-Finanţe, Resurse Umane din cadrul Consiliului Judeţean Cluj, precum şi Prefectului Judeţului Cluj şi se aduce la cunoştinţă publică prin afişare la sediul Consiliului Judeţean Cluj şi pe pagina de internet “www.cjcluj.ro”.

 

Contrasemnează:

                   PREŞEDINTE,                                                            SECRETAR AL JUDEŢULUI,

                     Alin TIŞE                                                                                   Simona GACI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr……….. din …………………………. 2019

 

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu respectarea prevederilor legale privind majoritatea de voturi, astfel:  ..… voturi “pentru”, ..… voturi “contra”, .….” abţineri” şi .…. nu au votat

 

 

ROMÂNIA

JUDETUL CLUJ

CONSILIUL JUDETEAN

Direcţia Generală Buget-Finanţe,

Serviciul Resurse Umane

Nr. 37264/16.10.2019

 

Raport

privind radierea sancțiunii disciplinare aplicate

 directorului general al Direcției de Asistență Socială și Protecția Copilului Cluj

 

 

În conformitate cu prevederile art. 182 alin.(4) coroborate cu ale art. 136 alin. (3) lit. a) și alin. (10) din OUG 57/2019 privind Codul administrativ, Direcția Generală Buget-Finanțe, Resurse Umane – Serviciul Resurse Umane în calitatea sa de compartiment de resort în cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Cluj, a analizat Proiectul de hotărâre privind radierea sancțiunii disciplinare aplicate directorului general al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Cluj, în raport cu atribuțiile și competențele specifice acestui compartiment și a constatat următoarele:

 1. a) Obiectul/domeniul reglementat: radierea sancțiunii disciplinare aplicate domnului Tămaș Claudiu-Daniel, director general al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Cluj.
 2. b) Impactul financiar asupra bugetului judeţului: nu e cazul
 3. c) Compatibilitatea şi conformitatea cu legile, ordonanţele, hotărârile Guvernului, strategiile naționale și legislația secundară (ordine, instrucțiuni, normative, regulamente, etc.), în limitele şi în a căror implementare şi aplicare este elaborat respectivul proiect de hotărâre: prin proiectul de hotărâre analizat se respectă și se pun în aplicare prevederile/normele aplicabile domeniului reglementat, respectiv prevederile: 3 alin. (2) din Legea privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative nr. 24/2000, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, art. 141 din Regulamentul de organizare şi funcţionare a Consiliului Judeţean Cluj, aprobat prin Hotărârea Consiliului Judeţean Cluj nr. 143/2016, art. 191 alin. (1) lit. a) și alin. (2) lit. b), art.528, art.534, art. 623 alin. (1) din OUG 57/2019 privind Codul administrativ, art.1 alin.(1), art.7, art.10 și art.11 din Legea contenciosului administrativ nr.554/2004, cu modificările și completările ulterioare, art. 82 din Legea nr. 188/1999 privind statutul funcționarilor publici cu modificările și completările ulterioare.
 4. d) Impactul asupra reglementărilor interne din sfera de competență/activitate a compartimentului: nu e cazul.

Ținând seama de constatările precizate mai sus, opinăm că proiectul de hotărâre este fundamentat, din punct de vedere al reglementărilor specifice aplicabile, raportat la atribuțiile și competențele specifice acestui compartiment, sens în care propunem analizarea şi supunerea spre dezbatere şi adoptare a proiectului de hotărâre în cauză în prima şedinţă ordinară a Consiliului Judeţean Cluj, în conformitate cu procedurile prevăzute de Regulamentul de organizare şi funcţionare al Consiliului Judeţean Cluj.

Menţiuni/obiecțiuni: nu este cazul.

 

    DIRECTOR GENERAL,

                                                                   Cristina  ŞCHIOP

 

 

Șef serviciu RU: Corina MOCAN

Întocmit: Marius Felecan

Leave A Comment

%d bloggers like this: