Bani din fondul de rezervă al Consiliului Județean Cluj pentru unități de învățământ clujene

 

PROIECT  DE  H O T Ă R Â R E

privind alocarea unor sume din fondul de rezervă al bugetului local

al Judeţului Cluj în anul 2019

 

Consiliul Judeţean Cluj întrunit în şedinţă ordinară,

Având în vedere Referatul de aprobare cu nr. 37.075 din 15.10.2019 la Proiectul de hotărâre privind alocarea unor sume din fondul de rezervă al bugetului local al Judeţului Cluj în anul 2019, propus de Preşedintele Consiliului Judeţean Cluj, domnul Alin Tișe, însoţit de Rapoartele compartimentelor de resort din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Cluj cu nr. 37.075/12.09.2019 şi de avizele emise de Comisiile de specialitate nr…………..;

 

Luând în considerare:

 • adresa Primarului Comunei Ceanu Mare nr. 6.814/09.10.2019;
 • adresele Primarului Comunei Așchileu nr. 3.672 și nr. 3.673/08.10.2019;
 • adresa Primarului Comunei Măguri Răcătău nr. 4.664/16.10.2019;
 • adresa Primarului Comunei Ciurila nr. 4.931/16.10.2019;
 • adresa Primarului Comunei Aghireșu nr. 7.293/16.10.2019

Luând în considerare prevederile:

 • 2, ale art. 3 alin. (2), ale art. 58 alin. (1) și (3) și ale art. 64 – 65 din Legea privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative nr. 24/2000, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 • 141 – 155, ale art. 221 și ale art. 226 din Regulamentul de organizare și funcționare a Consiliului Județean Cluj, aprobat prin Hotărârea Consiliului Județean Cluj nr. 143/2016;

În conformitate cu prevederile:

 • 173 alin. (1) lit. b) și alin. (3) lit. a) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările ulterioare;
 • 36 alin. (1) și (2) din Legea finanțelor publice locale nr. 273/2006, cu modificările şi completările ulterioare;
 • Hotărârii Consiliului Judeţean Cluj nr.7/2013, privind aprobarea Programului ’’Introducerea apei și realizarea canalizării la școlile și grădinițele din mediul rural”;
 • Hotărârii Consiliului Judeţean Cluj nr.50/2019 privind aprobarea bugetului general propriu al Judeţului Cluj pe anul 2019, cu modificările ulterioare;

 

Fiind îndeplinite prevederile cuprinse la art. 182 alin. (4) coroborate cu ale art. 136 și art. 139 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ;

În temeiul competențelor stabilite prin art. 182 alin. (1) și art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ;

 

hotărăşte:

Art. 1. Se aprobă alocarea sumei de 120 mii lei din fondul de rezervă al bugetului local al Judeţului Cluj în anul 2019 pentru Comuna Ceanu Mare pentru eliminarea situației de extremă dificultate.

 

Art. 2. Se aprobă alocarea sumei de 70 mii lei din fondul de rezervă al bugetului local al Judeţului Cluj în anul 2019 pentru Comuna Așchileu pentru eliminarea situației de extremă dificultate.

Art. 3. Se aprobă alocarea sumei de 100 mii lei din fondul de rezervă al bugetului local al Judeţului Cluj în anul 2019 pentru Comuna Măguri Răcătău pentru eliminarea situației de extremă dificultate.

 

Art. 4. Se aprobă alocarea sumei de 150 mii lei din fondul de rezervă al bugetului local al Judeţului Cluj în anul 2019 pentru Comuna Ciurila pentru eliminarea situației de extremă dificultate.

 

Art. 5. Se aprobă alocarea sumei de 150 mii lei din fondul de rezervă al bugetului local al Judeţului Cluj în anul 2019 pentru Comuna Aghireșu pentru eliminarea situației de extremă dificultate.

 

Art. 6. Până la data de 30 noiembrie 2019 comunele precizate la articolele 1și 2 vor comunica către Consiliul Județean Cluj un raport de justificare a utilizării fondurilor alocate potrivit prevederilor prezentei hotărâri.

 

Art. 7.  (1) Sumele alocate conform prevederilor prezentei hotărâri vor fi utilizate în scopul  pentru care au fost repartizate.

                (2) În cazul neutilizării sumelor alocate conform prevederilor prezentei hotărâri până la data de 30 noiembrie 2019, acestea se vor restitui către bugetul județului Cluj până cel târziu la data de 15 decembrie 2019.

 

Art. 8. Cu punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri se încredinţează preşedintele Consiliului Judeţean Cluj, prin Direcţia Generală Buget-Finanţe Resurse Umane,  în colaborare cu Comuna Ceanu Mare, Comuna Așchileu, Comuna Măguri Răcătău, Comuna Ciurila, Comuna Aghireșu și Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Cluj-Napoca.

 

Art. 9. Prezenta hotărâre se comunică prin intermediul secretarului judeţului, în termenul prevăzut de lege, Direcţiei Generale Buget-Finanţe Resurse-Umane, Comunei Ceanu Mare, Comunei Așchileu, Comunei Măguri Răcătău, Comunei Ciurila, Comunei Aghireșu, Direcţiei Generale Regionale a Finanţelor Publice Cluj-Napoca, precum şi Prefectului Judeţului Cluj, şi se aduce la cunoştinţă publică prin afişare la sediul Consiliului Judeţean Cluj şi postare pe pagina de internet “www.cjcluj.ro”.

 

 

Contrasemnează:

                  PREŞEDINTE,                                                        SECRETAR AL JUDEŢULUI,

                     Alin TIŞE                                                                                Simona Gaci

 

Leave A Comment

%d bloggers like this: