SINDICATUL LIBER AL TIPOGRAFILOR CLUJ reprezentat de Mircia Giurgiu – abuzuri si fraude grave ale administratorului judiciar si administratorului special ai Companiei Nationale a Imprimeriilor Coresi SA:

SINDICATUL LIBER AL TIPOGRAFILOR CLUJ, cu sediul in Cluj-Napoca B-dul 21 Decembrie 1989 nr. 146 judetul Cluj, inscris in Registrul persoanelor juridice al Judecatoriei Cluj-Napoca sub nr. 9/1990, avand CUI 4554939, reprezentat prin presedinte Giurgiu Mircia si vicepresedinte Bogdan Ioan, in calitate de reprezentant al celor 30 de angajati ai Sucursalei Imprimeria Ardealul Cluj din cadrul Companiei Nationale a Imprimeriilor Coresi SA, aduce la cunostiinta opiniei publice o noua serie de abuzuri si fraude grave ale administratorului judiciar si administratorului special ai Companiei Nationale a Imprimeriilor Coresi SA:
I.In data de 26.08.2019 Compania Nationala a Imprimeriilor Coresi SA a transmis pe e-mail Sucursalei Imprimeria Ardealul Cluj un document denumit “ Informare privind necesitatea reducerii cheltuielilor si maximizarea veniturilor societatii “, inregistrat sub nr. 6410/26.08.2019 si semnat de administratorul special George Dragos Constantinescu. Prin aceasta informare s-a comunicat ca prin Decizia nr. 29/20.08.2019, semnata de administratorul special Constantinescu George Dragos si de administratorul judiciar Victrix Capital SPRL, prin asociatul coordonator avocatul Ghita Marius Cristian, conducerea companiei a schimbat organigrama Companiei Nationale a Imprimeriilor Coresi SA, astfel incat in cadrul Sucursalei Imprimeria de Vest Oradea raman 3 salariati, iar in cadrul Sucursalei Imprimeria Ardealul Cluj raman 4 salariati ( dintre care unul se afla in concediu crestere copil ), precum si ca la data de 22.08.2019 au fost aprobate si inregistrate preavizele de concediere catre salariatii din cele doua sucursale ale Companiei Nationale a Imprimeriilor Coresi SA ( Imprimeria Ardealul Cluj si Imprimeria de Vest Oradea ).
In informare se precizeaza ca salariatii celor doua sucursale fac obiectul concedierii prin desfiintarea postului ca o masura efectiva cu cauze reale si serioase, conform prevederilor art. 65 din Legea nr. 53/2003-Codul Muncii, cu acordarea unui preaviz de 20 de zile lucratoare potrivit art. 86 alin. 6 din Legea nr. 85/2006 si Codului Muncii.
Preavizele de concediere sunt semnate de administratorul special Constantinescu George Dragos si de administratorul judiciar Victrix Capital SPRL, prin asociatul coordonator avocatul Ghita Marius Cristian, si au fost comunicate ulterior unui numar de 25 de angajati ai Sucursalei Imprimeria Ardealul Cluj.
Decizia de schimbare a organigramei si preavizele de concediere sunt lovite de nulitate absoluta pentru urmatoarele motive:
1.Administratorul judiciar si administratorul special ai debitoarei Compania Nationala a Imprimeriilor Coresi SA au invocat gresit drept temei juridic al concedierii prevederile art. 86 alin. 6 din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolventei, care a fost declarat neconstitutional.
Art. 86 alin 6 din Legea nr. 86/2006 prevede urmatoarele: ,, Prin derogare de la prevederile Legii nr. 53/2003 – Codul Muncii, cu modificările și completările ulterioare, dupa data deschiderii procedurii, desfacerea contractelor individuale de muncă ale personalului debitoarei se va face de urgență de către administratorul judiciar/ lichidator, fără a fi necesară parcurgerea procedurii de concediere colectivă. Lichidatorul va acorda personalului concediat doar preavizul de 15 zile lucrătoare “.
Ori, dispozitiile art. 86 alin. 6 teza intai din Legea nr. 85/2006 au fost declarate neconstitutionale prin decizia Curtii Constitutionale a Romaniei nr. 64/2015, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei nr. 286/28.04.2015, rezultand ca in cauza era necesara parcurgerea procedurii de concediere colectiva.
In cauza este intrunit cazul de concediere colectiva prevazut de art. 68 alin. 1 lit. b din Legea nr. 53/2003- Codul Muncii, avand in vedere ca cei 25 de salariati ai SucursaleI Imprimeria Ardealul Cluj care au primit preavize de concediere reprezinta peste 10% din salariatii debitoarei Compania Nationala a Imprimeriilor Coresi SA , care are actualmente 202 salariati.
2.Administratorul judiciar si administratorul special al debitoarei Compania Nationala a Imprimeriilor Coresi SA nu au indeplinit procedura de concediere colectiva reglementata de articolele 69-73 din Legea nr. 53/2003- Codul Muncii, care consacra dreptul salariatilorla informare si la consultare in caz de concediere colectiva.
Conform prevederilor articolului 69 alineatul 1 din Codul Muncii, in cazul în care angajatorul intenţionează să efectueze concedieri colective, acesta are obligaţia de a iniţia, în timp util şi în scopul ajungerii la o înţelegere, în condiţiile prevăzute de lege, consultări cu sindicatul sau, după caz, cu reprezentanţii salariaţilor, cu privire cel puţin la: a) metodele şi mijloacele de evitare a concedierilor colective sau de reducere a numărului de salariaţi care vor fi concediaţi; b) atenuarea consecinţelor concedierii prin recurgerea la măsuri sociale care vizează, printre altele, sprijin pentru recalificarea sau reconversia profesională a salariaţilor concediaţi.
Potrivit alineatului 2 al aceluiasi articol, in perioada în care au loc consultări, potrivit alin. (1), pentru a permite sindicatului sau reprezentanţilor salariaţilor să formuleze propuneri în timp util, angajatorul are obligaţia să le furnizeze toate informaţiile relevante şi să le notifice, în scris, următoarele: a) numărul total şi categoriile de salariaţi; b) motivele care determină concedierea preconizată; c) numărul şi categoriile de salariaţi care vor fi afectaţi de concediere; d) criteriile avute în vedere, potrivit legii şi/sau contractelor colective de muncă, pentru stabilirea ordinii de prioritate la concediere; e) măsurile avute în vedere pentru limitarea numărului concedierilor; f) măsurile pentru atenuarea consecinţelor concedierii şi compensaţiile ce urmează să fie acordate salariaţilor concediaţi, conform dispoziţiilor legale şi/sau contractului colectiv de muncă aplicabil; g) data de la care sau perioada în care vor avea loc concedierile; h) termenul înăuntrul căruia sindicatul sau, după caz, reprezentanţii salariaţilor pot face propuneri pentru evitarea ori diminuarea numărului salariaţilor concediaţi.
Articolul 70 din Codul Muncii prevede ca angajatorul are obligaţia să comunice o copie a notificării prevăzute la art. 69 alin. (2) inspectoratului teritorial de muncă şi agenţiei teritoriale de ocupare a forţei de muncă la aceeaşi dată la care a comunicat-o sindicatului sau, după caz, reprezentanţilor salariaţilor. Articolul 71 prevede ca sindicatul sau, după caz, reprezentanţii salariaţilor pot propune angajatorului măsuri în vederea evitării concedierilor ori diminuării numărului salariaţilor concediaţi, într-un termen de 10 zile calendaristice de la data primirii notificării si ca angajatorul are obligaţia de a răspunde în scris şi motivat la propunerile formulate potrivit prevederilor alin. (1), în termen de 5 zile calendaristice de la primirea acestora.
In articolul 72 alineatul 1 din Codul Muncii este statuat ca in situaţia în care, ulterior consultărilor cu sindicatul sau reprezentanţii salariaţilor, potrivit prevederilor art. 69 şi 71, angajatorul decide aplicarea măsurii de concediere colectivă, acesta are obligaţia de a notifica în scris inspectoratul teritorial de muncă şi agenţia teritorială de ocupare a forţei de muncă, cu cel puţin 30 de zile calendaristice anterioare datei emiterii deciziilor de concediere. Alineatul 3 al aceluiasi articol prevede ca angajatorul are obligaţia să comunice o copie a notificării prevăzute la alin. (1) sindicatului sau reprezentanţilor salariaţilor, la aceeaşi dată la care a comunicat-o inspectoratului teritorial de muncă şi agenţiei teritoriale de ocupare a forţei de muncă.
Angajatorul Compania Nationala a Imprimeriilor Coresi SA a eludat, cu buna stiinta si cu rea-credinta, procedura de concediere colectiva prevazuta de Codul Muncii, neinitiind niciun fel de consultari cu sindicatul nostru si necomunicand sindicatului nostru nici notificarea prevazuta de art. 69 alin. 2, pentru a putea formula obiectii si propuneri in termen de 10 zile, si nicio copie a notificarii prevazute de art. 72 alin. 1, privind decizia de aplicare a masurii de concediere colectiva, cu cel putin 30 de zile calendaristice anterioare datei emiterii deciziilor de concediere.Totodata, angajatorul nu a comunicat inspectoratului teritorial de munca si agentiei teritoriale de munca notificarile prevazute de art. 69 alin. 2 si de art. 72 alin. 1 din Codul Muncii.
3.Prin schimbarea organigramei si prin concedierea colectiva dispuse, angajatorul a incalcat planul de reorganizare al Companiei Nationale a Imprimeriilor Coresi SA, aprobat prin sentinta civila a Tribunalului Bucuresti, Sectia a-VII-a Civila nr. 4743/2016 si modificat prin sentinta civila a Tribunalului Bucuresti, Sectia a-VII-a Civila nr. 5982/2018, avand in vedere ca aceste masuri determina inchiderea activitatii de tipografie si sunt de natura sa genereze desfiintarea Sucursalei Imprimeria Ardealul Cluj si intrarea in faliment a Companiei Nationale a Imprimeriilor Coresi SA.
Decizia disponibilizarii angajatilor de la sucursalele Imprimeria Ardealul Cluj si Imprimeria de Vest Oradea, cu consecinta fireasca si inevitabila a inchiderii celor doua sucursale, reprezinta in fapt o modificare majora a planului de reorganizare in forma in care a fost confirmat si modificat prin sentintele susmentionate, ori pentru orice modificare de plan se impune respectarea dispozitiilor legale referitoare la aprobarea de catre Adunarea Generala a Actionarilor Companiei Nationale a Imprimeriilor Coresi SA si la confirmarea de catre judecatorul sindic, fapt care nu s-a realizat. Aspectele referitoare la mentinerea locurilor de munca au fost transate prin modificarea de plan propusa si confirmata prin ultima sentinta mentionata in sensul mentinerii locurilor de munca. Niciunde in cuprinsul planului modificat nu se face referire la disponibilizarea angajatilor si in niciun caz la disponibilizarea aproape tuturor angajatilor de la sucursalele din Cluj-Napoca si Oradea, masura care reprezinta in fapt inchiderea celor doua sucursale.
Pe de alta parte, pentru desfiintarea Sucursalei Imprimeria Ardealul Cluj, angajatorul trebuia sa solicite si sa obtina aprobarea Adunarii Generale a Actionarilor Companiei Nationale a Imprimeriilor Coresi SA , in conformitate cu prevederile art. 14 alin 5 litera j din Actul constitutiv al Companiei Nationale a Imprimeriilor Coresi SA, aprobat prin Hotararea Guvernului nr. 96/18.02.1999 privind infiintarea Companiei Nationale a Imprimeriilor Coresi SA, ori aceasta nu a solicitat si nu a obtinut o astfel de aprobare.
4.Angajatorul a incalcat criteriile si ordinea prevazuta de art. 40 alin.1 din Contractul colectiv de munca in cazul reducerilor de personal, prin modul in care a selectat cei 25 de angajati carora le-a emis si trimis preavize de concediere.
5.Angajatorul sustine in informarea susmentionata ca Sucursala Imprimeria Ardealul Cluj a ajuns in imposibilitate sa acopere costurile si sa asigure profit, fapt care nu este conform cu realitatea intrucat, conform balantei de venituri si cheltuieli pe anul 2018 aceasta sucursala a realizat un profit de 101.078 lei, iar in primele luni ale acestui an a realizat, de asemenea, profit pana la concedierea nelegala a directorului Giurgiu Mircia in cursul lunii aprilie 2019.
In realitate, sucursalele Imprimeria Ardealul Cluj si Imprimeria de Vest Oradea erau pe cale de redresare in ultimii doi ani, cel putin 90 % din pierderile Companiei Nationale a Imprimeriilor Coresi SA fiind cauzate de unitatea centrala a acesteia. Scopul real al recentelor masuri dispuse de administratorul judiciar si de administratorul special ai Companiei Nationale a Imprimeriilor Coresi SA este instrainarea activelor sucursalelor Imprimeria Ardealul Cluj si Imprimeria de Vest Oradea, care detin terenuri foarte valoroase si cautate in zonele centrale ale municipiilor Cluj-Napoca si Oradea.
II.Prin convocatorul inregistrat sub nr. 13932/30.08.2019 si publicat in Buletinul Procedurilor de Insolventa nr. 16176/02.09.2019, administratorul judiciar Victrix Capital SPRL a convocat la sediul sau Adunarea Creditorilor Companiei Nationale a Imprimeriilor Coresi SA in data de 12.09.2019, orele 14, cu urmatoarea ordine de zi:
1.Prezentarea masurilor intreprinse in respectarea Planului de reorganizare a Companiei Nationale a Imprimeriilor Coresi SA (anexa nr. 1);
2.Prezentarea Raportului de evaluare a imobilului situat in B-dul 21 Decembrie 1989 nr. 146, municipiul Cluj-Napoca judetul Cluj, aflat in patrimoniul CNI Coresi SA (extras de evaluare-anexa nr. 3);
3.Stabilirea modalitatii de valorificare a proprietatii imobiliare aflate in patrimoniul CNI Coresi SA situata in B-dul 21 Decembrie 1989 nr. 146, municipiul Cluj-Napoca judetul Cluj. Modalitatea propusa este cea a licitatiei publice cu strigare, prin organizarea unei serii de 10 licitatii saptamanale, avand pretul de pornire de 100% din valoarea stabilita prin raportul de evaluare intocmit de societatea de evaluare Darian DRS, si anume suma de 14.927.000 euro, exclusiv TVA.
Conform procesului verbal al Adunarii Creditorilor Companiei Nationale a Imprimeriilor Coresi SA incheiat in data de 12.09.2019 si publicat in Buletinul Procedurilor de Insolventa nr. 16962/13.09.2019, la adunarea convocata cu ordinea de zi susmentionata au participat creditorii Agentia Nationala de Administrare Fiscala, RA-APPS, Heidelberg Druckmaschinen Romania SRL, Raiffeisen Leasing IFN SA si Europapier Romania SRL, reprezentand 91,64% din valoarea totala a creantelor.
Potrivit procesului-verbal susmentionat, creditorii Agentia Nationala de Administrare Fiscala, Heidelberg Druckmaschinen Romania SRL, Raiffeisen Leasing IFN SA si Europapier Romania SRL, reprezentand 63,19% din valoarea totala a creantelor, au votat aprobarea valorificarii proprietatii imobiliare amplasata in B-dul 21 Decembrie 1989 nr. 146, municipiul Cluj-Napoca judetul Cluj, prin organizarea unei serii de 10 licitatii publice, desfasurate saptamanal, avand pretul de pornire de 100% din valoarea stabilita prin raportul de evaluare intocmit in cauza, si anume suma de 14.927.000 euro, exclusiv TVA.
Creditorul RA-APPS, reprezentand 28,45% din valoarea totala a creantelor, a votat impotriva cu motivatia justificata ca propunerile administratorului judiciar de la punctele 2 si 3 de pe ordinea de zi nu sunt cuprinse in Planul de reorganizare aprobat initial si modificat ulterior si constituie o modificare a acestui plan, care necesita aprobarea Adunarii Generale a Actionarilor Companiei Nationale a Imprimeriilor Coresi SA , in conformitate cu prevederile art. 101 alin. 5 din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolventei.
Hotararea Adunarii Creditorilor Companiei Nationale a Imprimeriilor Coresi SA din data de 12.09.2019, prin care a fost aprobata vanzarea proprietatii imobiliare situata in municipiul Cluj-Napoca B-dul 21 Decembrie 1989 nr. 146 judetul Cluj, unde se afla sediul Sucursalei Imprimeria Ardealul Cluj si terenul aferent acestuia, in suprafata totala de 15.070 metri patrati, este lovita de nulitate absoluta intrucat au fost eludate, cu buna stiinta si cu rea-credinta, dispozitiile imperative ale art. 101 alin. 5 din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolventei, care prevad urmatoarele: ,, Modificarea planului de reorganizare se poate face oricand pe parcursul procedurii, cu respectarea conditiilor de vot si de confirmare prevazute de prezenta lege. Daca modificarea planului este propusa de debitor, ea va trebui sa fie aprobata de adunarea generala a actionarilor/asociatilor.”
Vanzarea proprietatii imobiliare susmentionate constituie o modificare majora a planului de reorganizare care a fost propusa de debitorul Compania Nationala a Imprimeriilor Coresi SA, prin administratorul judiciar Victrix Capital SPRL, care ar fi trebuit sa convoace in prealabil Adunarea Generala a Actionarilor Companiei Nationale a Imprimeriilor Coresi SA , pentru a aproba aceasta vanzare, ori administratorul judiciar nu a realizat o astfel de convocare si nu a obtinut o astfel de aprobare.
Pe de alta parte, evaluarea proprietatii imobiliare in cauza la un pret de pornire de 14.927.000 euro, exclusiv TVA, este vadit frauduloasa si prejudiciabila avand in vedere ca imobilul este situate in zona centrala a municipiului Cluj-Napoca, in care pretul de piata al terenului este de 2.000 euro/metru patrat, rezultand o valoare totala a terenului de peste 30. 000.000 euro, respectiv o valoare dubla fata de evaluarea propusa de administratorul judiciar si aprobata de Adunarea Creditorilor. Evaluarea imobilului doar la jumatate din valoarea sa de piata constituie un indiciu ca se pregateste o licitatie cu dedicatie.
Pentru motivele expuse, Sindicatul Liber al Tipografilor din Cluj a inaintat, in calitate de persoana interesata, in dosarul Tribunalului Bucuresti, Sectia a VII-a Civila nr. 29785/3/2013, care are ca obiect insolventa Companiei Nationale a Imprimeriilor Coresi SA , o contestatie prin care a solicitat anularea deciziei de schimbare a organigramei si anularea preavizelor de concediere a angajatilor Sucursalei Imprimeria Ardealul Cluj si o contestatie prin care a solicitat anularea hotararirii Adunarii Creditorilor privind vanzarea sediului Sucursalei Imprimeria Ardealul Cluj. De asemenea, a fost reiterata cererea de inlocuire a administratorului judiciar Victrix Capital SPRL pentru gravele abuzuri si fraude comise incepand de la desemnarea sa in aceasta functie. Totodata, impotriva administratorului judiciar si administratorului special ai Companiei Nationale a Imprimeriilor Coresi SA urmeaza sa fie formulata plangere penala la Directia Nationala Anticoruptie pentru cercetarea acestora sub aspectul savarsirii infractiunilor de abuz in serviciu si inselaciune.

Presedinte Vicepresedinte Giurgiu Mircia Bogdan Ioan

Leave A Comment

%d bloggers like this: