100.000 lei de la Consiliul Judetean Cluj spre comuna Recea-Cristur pentru eliminarea situației de extremă dificultate in sedinta din 31 iulie 2019

July 29, 2019
269 Views

 

 

PROIECT  DE  H O T Ă R Â R E

privind alocarea unor sume din fondul de rezervă al bugetului local al Judeţului Cluj în anul 2019

 

 

Consiliul Judeţean Cluj, întrunit în şedinţă ordinară,

Având în vedere Referatul de aprobare cu nr. 26247 din 17.07.2019 la Proiectul de hotărâre privind alocarea unor sume din fondul de rezervă al bugetului local al Judeţului Cluj în anul 2019, propus de Preşedintele Consiliului Judeţean Cluj, domnul Alin Tișe, însoţit de Rapoartele compartimentelor de resort din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Cluj cu nr. 26247/17.07.2019 şi de  Avizele emise de  comisiile de specialitate nr…………..;

 

Luând în considerare:

 

– adresa Primăriei comunei Recea-Cristur nr. 1762/01.07.2019

 

În conformitate cu prevederile:

 

  • 173 alin. (1) lit. b) și alin. (3) lit. a) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ;
  • 36 alin.(1) și (2) din Legea finanțelor Publice locale nr. 273/2006, cu modificările şi completările ulterioare;
  • Hotărârea Consiliului Judeţean Cluj nr.7/2013, privind aprobarea programului ’’ Introducerea apei și realizarea canalizării la școlile și grădinițele din mediul rural,,;
  • Hotărârea Consiliului Judeţean Cluj nr.50/2019, privind aprobarea bugetului general propriu al Judeţului Cluj pe anul 2019 cu modificările ulterioare;

 

Fiind îndeplinite prevederile cuprinse la art. 182 alin. (4), coroborate cu ale art. 136 și art. 139 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ;

În temeiul competențelor stabilite prin art. 182 alin. (1) și art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ;

 

hotărăşte:

Art. 1. Se aprobă  alocarea  sumei de 100 mii lei din fondul de rezervă al bugetului local al Judeţului Cluj în anul 2019 pentru comuna Recea-Cristur pentru eliminarea situației de extremă dificultate.

Art. 2. Până la data de 30 noiembrie 2019 comuna Recea -Cristur  va prezenta un raport de justificare a utilizării fondurilor primite.

Art. 3.  (1) Fondurile alocate vor fi utilizate în scopul  pentru care au fost acordate;

(2) În cazul neutilizării acestor fonduri până la data de 30 noiembrie 2019, sumele primite se vor restitui  până cel târziu la data de 15 decembrie 2019.

Art. 4. Cu punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri se încredinţează preşedintele Consiliului Judeţean Cluj, prin Direcţia Generală Buget-Finanţe Resurse Umane,  comuna Recea -Cristur și  Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Cluj-Napoca.

Art. 5. Prezenta hotărâre se comunică prin intermediul secretarului judeţului, în termenul prevăzut de lege, Direcţiei Generale Buget-Finanţe Resurse-Umane, comunei Recea- Cristur, Direcţiei Generale Regionale a Finanţelor Publice Cluj-Napoca, precum şi Prefectului Judeţului Cluj, şi se aduce la cunoştinţă publică prin afişare la sediul Consiliului Judeţean Cluj şi postare pe pagina de internet “www.cjcluj.ro”.

 

 

 

Contrasemnează:

                  PREŞEDINTE,                                                        SECRETAR AL JUDEŢULUI,

                     Alin TIŞE                                                                                Simona Gaci

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Leave A Comment

%d bloggers like this: