Consiliul Judetean Cluj va aproba BUGETUL Aeroportului Cluj in sedinta ordinara din 28 iunie 2019 . Iata proiectul de hotarare

June 26, 2019
462 Views

ROMÂNIA

JUDEŢUL CLUJ

CONSILIUL JUDEŢEAN

 

PROIECT DE HOTĂRÂRE

privind aprobarea Bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2019, rectificat,

al Aeroportului Internaţional Avram Iancu Cluj R.A.

 

Consiliul Judeţean Cluj, întrunit în şedinţa ordinară;

Având în vedere Referatul de aprobare cu nr. 21937/2019 la Proiectul de hotărâre pentru pentru aprobarea Bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2019, rectificat, al Aeroportului Internaţional Avram Iancu Cluj R.A., propus de vicepreşedintele Consiliului Judeţean Cluj, domnul Marius Mînzat, însoţit de rapoartele compartimentelor de resort din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Cluj cu nr. 21937/2019 și Raportul comisiei de specialitate nr……………………….

Ținând cont de:

 • Adresa Aeroportului Internaţional Avram Iancu Cluj R.A. înregistrată la Consiliul Județean cu nr. 21.937/2019;
 • Hotarârea Consiliului de Administrație al Aeroportului Internaţional Avram Iancu Cluj R.A. 8.4/13.06.2019;

În conformitate cu prevederile:

 • 91 alin. (2) lit. d) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 • Legii privind reorganizarea unitatilor economice de stat ca regii autonome si societati comerciale 15/1990, actualizată, cu modificările şi completările ulterioare;
 • Legii contabilităţii nr. 82/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 • Legii bugetului de stat pe anul 2019 nr. 50/2019;
 • Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările şi completările ulterioare;
 • Ordonanţei Guvernului nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unităţile administrativ-teritoriale sunt acţionari unici ori majoritari sau deţin direct ori indirect o participaţie majoritară, cu modificările şi completările ulterioare;
 • Ordinului Ministrului Finanţelor Publice nr. 3145/2017 privind aprobarea formatului şi structurii bugetului de venituri şi cheltuieli, precum şi a anexelor de fundamentare a acestuia;
 • Ordonanța de Urgență nr. 114/2018 privind instituirea unor măsuri în domeniul investițiilor publice și a unor măsuri fiscal-bugetare, modificarea și completarea unor acte normative și prorogarea unor termene;
 • Hotărârea Consiliului Județean nr. 100/2019 privind aprobarea Bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2019 al Aeroportului Internaţional Avram Iancu Cluj R.A.;

Fiind îndeplinite prevederile cuprinse la art. 94 – 98, coroborate cu cele ale art. 44 – 46 din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

În temeiul drepturilor conferite prin art. 97 alin. (1) şi prin art. 115 alin. (1) lit. c) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată cu modificările şi completările ulterioare;

h o t ă r ă ş t e:

 

Art.1.(1) Se aprobă Bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul 2019, rectificat, al Aeroportului Internaţional Avram Iancu Cluj R.A. cuprins în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

(2) Consiliul Județean Cluj nu va garanta împrumuturile contractate de Aeroportul Internaţional Avram Iancu Cluj R.A. și nu va aloca din bugetul propriu al Județului Cluj sume reprezentând cofinanțări / transferuri pentru realizarea investițiilor.

 

Art. 2. Aeroportul Internațional Avram Iancu R.A. va trasmite trimestrial Consiliului Județean Cluj execuția bugetară (anexa 2 și anexa 4), până în data de 30 inclusiv a lunii următoare încheierii trimestrului. Execuția finală anuală se va prezenta la termenul stabilit pentru prezentarea situațiilor financiare anuale.

 

Art. 3. Cu punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri se încredinţează vicepreşedintele Consiliului Judeţean Cluj, domnul Marius Mînzat, prin Direcţia Generală Buget-Finanţe, Resurse Umane și Aeroportul Internaţional Avram Iancu Cluj R.A.

 

Art. 4. Prezenta hotărâre se comunică prin intermediul secretarului judeţului, în termenul prevăzut de lege, Direcţiei Generale Buget Finanţe, Resurse Umane; Aeroportului Internaţional Avram Iancu Cluj R.A., precum şi Prefectului Judeţului Cluj şi se aduce la cunoştinţă publică prin afișarea la sediul Consiliului Județean Cluj şi postare pe pagina de internet „www.cjcluj.ro”.       

 

                                   

 

                                                                                                               Contrasemnează:

PREŞEDINTE,                                                                 SECRETAR AL JUDEŢULUI,

                 Alin Tișe                                                                                         Simona Gaci

 

 

 

 

Leave A Comment

%d bloggers like this: