8.000 fara TVA lei, expertiza la EXPERIZA in cadrul CMID. Alte costuri , alta distractie iar lucrarea nu-i gata

March 11, 2019
668 Views

Consiliul Judetean Cluj , comanda ALTA EXPERTIZA in cadrul CMID  . Experiza la EXPERTIZA  dar oare ECHIPA DE IMPLEMENTARE ce a facut?

Alti bani , alta distractie !!

CAIET DE SARCINI
DENUMIREA OBJECT: SERVICII DE EXPERTIZA TEHNICA a Halelor nr. 1, nr. 5.1 $i nr. 5.2,
precum $i a constructiilor $i instalatiilor aferente $i adiacente acestora, din perimetrul Zonei
Tehnice a Centrului de Management Integrat al De$eurilor In judetul Cluj, la exigentele Cc ~i Ci
In vederea identificarii unor solutii tehnice viabile pentru mentinerea panourilor sandwich
montate de fostul Antreprenor pe fatadele $i acoperisul Halei 1 $i pe acoperi$urile Halelor 5.1 $i
5.2
Expertiza se va elabora de catre un expert tehnic / colectiv de experti tehnici atestati In
conformitate cu H.G. nr. 925/1995 pentru aprobarea Regulamentului de verificare $i
expertizare tehnica de calitate a proiectelor, a executiei lucrarilor ~i a constructiilor, cu Ordinul
nr. 2264/2018, pentru aprobarea Procedurii privind atestarea verificatorilor de proiecte $i a
expertilor tehnici In constructii.
Context, date preliminare, introducere

Apecte introductive
Centrul de Management lntegrat al De$eurilor fn judetul Cluj este parte integranta a
proiectului ,,Fazarea proiectului Sistem de Management lntegrat al De$eurilor fn judetul Cluj” a
carui Beneficiar este Consiliul judetean Cluj.
Din perspectiva proiectului susamintit Centrul de Management lntegrat al De$eurilor fn
judetul Cluj lnglobeaza trei dintre indicatorii fizici esentiali ai acestui proiect, respectiv Depozitul
conform de de$euri, Statia de Tratare Mecano-Biologica a de~eurilor $i Statia de Sortare a
de~eurilor.
Constructiile din cadrul Zonei Tehnice sunt grupate In doua ansamble cu functiuni
diferite:
1. Statia de Sortare – amplasata In zona de N-E a zonei, formata dintr-o Hala de sortare
manuala $i o Hala de depozitare temporara – are ca scop recuperarea de$eurilor reciclabile prin
sortare manuala.
2. Statia de Tratare Mecano-Biologica – amplasata spre Sudul Zonei tehnice – formata din 5
hale, un corp administrativ, 20 platforme de compostare, 2 biofiltre – are ca scop tratarea
elementelor biodegradabile ale de$eurilor furnizate.
Faza I
Contractul de executie initial a Centrului de Management lntegrat al De$eurilor In baza
caruia au fost edificate / edificate partial cladirile amintite mai sus pana la stadiul fizic care poate
SERVICIUL LUCRARI S I ACHIZITll P UB LICE
Str. Calea Doroban\ilor, nr. I 06 , C.P. 4 00609, Cl uj-Napoca, Cluj,
Tel : 0372640040 I Fa” : 0372640040 I cam . 205
E-mail : cjc@c jclu j.ro I Web: www .c jc luj .ro 116
fi observat ~i astazi In teren, a fost atribuit Asocierii S.C. CONFORT S.A., ATZWANGER SPA, S.C.
LADURNER IMPIANTI S.R.L., S.C. VEL SERVICE SA, reprezentata prin liderul S.C. CONFORT S.A. In
acest sens, executia a fost demarata In prima parte a anului 2012, lnsa a fost lntrerupta In
octombrie 2014 ca urmare a rezilierii de catre Beneficiar (Consiliul Judetean Cluj) a Acordului
contractual, din motive imputabile fostului Antreprenor ~i fostului Inginer.
Situatia la data rezilierii contractului a Statiilor de sortare ~i de tratare mecano-biologica,
care In mare parte a ramas neschimbata este urmatoarea:
– Statie de Tratare Mecano-Biologica ~i Statie de Sortare – Stadiul fizic este de aprox.
69%.
In sensul celor de mai sus, In conformitate cu documentele de aprobare a materialelor
lntocmite/prezentate de fostul Antreprenor ~i acceptate de fostul lnginer, respectiv In
conformitate cu formularul nr. 2/21.10.2013 de aprobare a materialului Top Roof C3 40 ~i cu
formularul nr. 3/19.12.2013 de aprobare a materialului Panou Sandwich Autoportant, cu Fete
Meta/ice ISOPERn, coroborate cu documentele justificative prezentate de fostul Antreprenor In
cadrul situatiilor de lucrari, reiese faptul ca fostul Antreprenor a utilizat pentru realizarea
lnvelitorilor halelor nr. 5.1, nr. 5.2 ~i nr. 1 panouri Top Roof C3 40, iar pentru realizarea peretilor
perimetrali de lnchidere a halei nr. 1 panouri ISOPERn. Facem mentiunea ca atat panourile Top
Roof C3, cat ~i cele ISOPERn utilizate au grosimea de 40 mm, In timp ce grosimea panourilor
sandwich stabilita prin proiectul tehnic elaborat de fostul Proiectant al fostului Antreprenor este
de 50 mm.
Pentru lucrarile aferente lnvelitorilor halelor nr. 5.1, nr. 5.2 ~i nr. 1 ce au fost realizate de
fostul Antreprenor ~i ulterior certificate la plata de fostul lnginer, Consiliul Judetean Cluj a
decontat suma de 1.063.885,35 lei, rara TVA (val. lucrari executate 1.182.094,84 lei, rara TVA).
intrucat lucrarile prin care s-au realizat lnvelitorile halelor nr. 5.1, nr. 5.2 ~i nr. 1 reprezinta
cheltuieli eligibile, valoarea decontata de Consiliul judetean Cluj a fost rambursata de catre
finantator In faza I a proiectului ,,Sistem de Management lntegrat al De~eurilor In judetul Cluj”, In
conformitate cu prevederile contractului de finantare.
Lucrarile aferente peretilor perimetrali de lnchidere a halei nr. 1 In valoare de
1.140.248,30 lei, rara TVA, au fost incluse de fostul Antreprenor In Situatia de Lucrari nr. 10 ce
nu a mai fost decontata de Consiliul Judetean Cluj datorita problemelor de ordin tehnic care au
afectat lucrarile din perimetrul celulei de depozitare care ulterior au condus la rezilierea
Acordului contractual lncheiat cu fostul Antreprenor.
Faza II
In vederea finalizarii CMID, Consiliul Judetean Cluj a lncheiat cu Asocierea KRANZ
EUROCENTER SRL-ISPE SA, Acordul contractual nr. 101/27267 din 24.11.2016 avand ca obiect
Proiectarea $i execupa Centrului de Management lntegrat al De$eurilor fn jud. Cluj.
Prin Revendicarea nr. 9, actualul Antreprenor a solicitat costuri suplimentare In valoare
de 2.630.094,52 lei, rara TVA, ~i o extensie de timp de aproximativ 4 !uni pentru lucrarile
suplimentare necesare lnlocuirii panourilor sandwich montate de fostul Antreprenor pe fatadele
~i acoperisul Halei 1 ~i pe acoperi~urile Halelor 5.1 ~i 5.2, lucrari suplimentare a caror necesitate
a fost generata de constatarile verificatorului la cerinta fundamentala securitatea la incediu
conform carora panourile montate de fostul Antreprenor nu respecta cerintele tehnice In vigoare
In ceea ce prive~te gradul de rezistenta la foe In care au fost lncadrate halele amintite, respectiv
gradul II de rezistenta la foe (extras Scenariu de securitate la incendiu: ,,conform ftselor tehnice
SERVIC I UL LUCRARI S I ACHIZITll PUBLICE
S tr. Calea Do ro b an\il o r, n r. I 06 , C.P. 400609 , C luj – Na p oca, Cluj ,
T e l : 037264 00 40 I Fax : 037264 004 0 I cam . 205
E-ma il : c jc@c jc lu j.r o I Web : www . c jc luj .ro 216
aferente acestor panouri existente cu grosime de 4 cm, clasa de reactie la foe este D s3d0 si astfe/,
nu indeplinesc conditiile normate privind gradul II de rezistenta la foe. In consecinta, acestea se vor
inlocui cu panouri sandwich cu grosime minim 5 cm si clasa de reactie la foe – echivalent clasa de
combustibilitate Cl (CA2a)”).
Cu referire la adresele Antreprenorului nr.426/28.12.2018 (venita ca raspuns la adresele
Inginerului nr.84/15.10.2018 ~i 174/19.12.2018) ~i nr. 436/16.01.2019 (prin care
Antreprenorul a transmis Devizul analitic pentru schimbarea panourilor sandwich conform
revendicarii 9), ca urmare a intalnirilor pentru consultarea partilor din Juna ianuarie, (9
ianuarie, 14 ianuarie) ultima fiind in data de 23 ianuarie 2019, lnginerul, prin adresa nr.
63/25.01.2019, in vederea finalizarii determinarii acestuia, a solicitat o serie de completari ~i
justificari (antemasuratoare Jucrari suplimentare insu~ite ~i semnate de catre Proiectantul
lucrarilor, grafic de executie, justificare privind alegerea solutiei tehnice de inlocuire a
panourilor sandwich, etc.)
Ulterior, Proiectantul ISPE prin adresa acestuia nr. 160.048/14.02.2019, transmisa
Consiliului Judetean Cluj prin adresa Antreprenorului nr. ~antier449 /15.02.2019, a indicat faptul
ca solutia adoptata in proiectul elaborat de acesta privind inlocuirea panourilor sandwich
existente cu alte panouri sandwich ce respecta condi!iile impuse de normele privind securitatea
la incendiu, reprezinta unica varianta.
Renunt:area la sistemul de incalzire a halelor nr. 1, 5.1 ~i 5.2
Antreprenorul, prin Revendicarea nr. 4 transmisa initial prin adresa nr. 395/03.04.2017,
inregistrata la Consiliul Judetean Cluj cu nr. 9072/03.04.2017, a solicitat potentiale costuri
suplimentare, precum ~i o eventuala prelungire a duratei de executie, pe care le anticipeaza case
vor impune In conformitate cu rezultatul unui audit tehnologic asupra echipamentelor ~i
utilajelor tehnologice montate in cadrul Statiei de Sortare ~i Statiei de Tratare Mecano-Biologica
amplasate in incinta CMID Cluj, despre care Antreprenorul considera ca este necesar a fi realizat,
intrucat In timpul procesului de proiectare s-a constatat lipsa proiectului tehnologic ~i a
informatiilor legate de echipamentele livrate deja de fostul Antreprenor (Atzwanger S.p.A –
Ladurner S.r.J. – Confort S.A. – Vel Service S.R.L.), aspect care, In conformitate cu cele mentionate
de Antreprenor, 1-a lmpiedicat sa realizeze ,,cele mai adecvate solutii pentru acest Proiect”.
Antreprenorul considera astfel in finalul revendicarii sale faptul ca Beneficiarului Ii revine
obligatia de a intreprinde demersurile necesare pentru contractarea/includerea in contract a
costurilor suplimentare necesare efectuarii unui audit de catre un operator economic, cu
experienta bogata In tehnologii de procesare i selectare a de~eurilor.
[Demersurile Beneficiarului]
Serviciile de elaborare a expertizei tehnice/auditului tehnologic au fost atribuite catre
EcoViable lngenierie SRL prin lncheierea Contractului de servicii nr.194/22848 din 04.07.2018
avand ca obiect Servicii de expertiza $i audit tehnologic a echipamentelor $i utilajelor tehnologice
din cadrul Statiei de Sortare $i a Statiei de Tratare Mecano-Biologica din incinta CMID Cluj, precum
$i a lucrarilor realizate de Antreprenorul Atzwanger S.p.A – Ladurner S.r.I. – Confort S.A. – Ve/
Service S.R.l. pentru punerea fn functiune $i automatizarea acestor echipamente.
Raportul de expertiza ~i audit tehnologic a echipamentelor ~i utilajelor tehnologice din
cadrul Statiei de Sortare ~i a Statiei de Tratare Mecano-Biologica din cadrul CMID Cluj nr. 1868-
SERV ICIUL LUCRARI SI ACHIZITll PUBLICE
S tr. Cal ea Doro ban\il o r, nr. I 06. C. P. 400609, C luj-Napoca, Cluj ,
T e l: 0 372640040 I Fax: 037264 00 4 0 I cam . 2 0 5
E-mai l : c jc@c jc luj .ro I Web : www .c jc luj.ro 3J6
CT-TEH-REX-008-4_0 elaborat de ECOVIABLE INGENIERIE SRL, a fost predat In data de
21.09.2018 ~i completat prin adresa nr. 1868/011/les/181014 din 12.10.2018, lnregistrata la
Consiliul Judetean Cluj cu nr. 34060/15.10.2018 (“Raportul de expertiza ~i audit tehnologic”).
Auditul a evidentiat pe de o parte lucrarile necesare pentru punerea In functiune a
echipamentelor ~i utilajelor tehnologice ~i pe de alte parte o serie de optimizari viitoare ce ar
putea fi avute In perspectiva ca o sarcina viitoare a operatorului infrastructurii de management a
de~eurilor la nivelul judetului Cluj.
[Impactul auditului tehnologic asupra proiectului elaborat de Antreprenor]
intrucat din concluziile Raportului de expertiza ~i audit tehnologic susmentionat se
desprinde ideea renuntarii la sistemele de lncalzire a halelor de sortare ~i de pretratare
mecanica pe care elaboratorul expertizei le nume~te ,,aberatii tehnice si nejustificate”, modificare
ce lnsa presupune anumite schimbari locale ale solutiilor tehnice detaliate prin proiectul
Antreprenorului, Beneficiarul, prin adresa nr. 37538/13.11.2018 a solicitat Inginerului un punct
de vedere cu privire la necesitatea ~i oportunitatea renuntarii la sistemele de lncalzire al halelor
de sortare ~i de pretratare mecanica ce sunt cuprinse In oferta Antreprenorului, precum ~i
demersurile necesare a fi parcurse In conditiile In care se concluzioneaza necesitatea renuntarii
la incalzirea halelor.
lnginerul prin adresa nr. 148/03.12.2018, ca raspuns la adresa Consiliului Judetean Cluj
susmentionat, a concluzionat faptul ca sistemul de lncalzire cu panouri radiante In Hala 1 si
Halele 5.1 ~i 5.2 nu este necesar din punct de vedere tehnic ~i din punct de vedere al fezabilitatii
investitiei. in acest sens, In momentul de fata Proiectantul ISPE SA realizeaza modificarile
proiectului tehnic care decurg din renuntarea la sistemul de lncalzire a halelor 1, 5.1 ~i 5.2.
In contextul aspectelor expuse mai sus, cerintele expertizei tehnice sunt urmatoarele:
– stabilirea corectitudinii lncadrarii de catre proiectant a halelor nr. 1, 5.1 ~i 5.2 In gradul II de
rezistenta la foe, conditionarile care au condus la acesta lncadrare, precum ~i masura In care
aceste hale pot fi relncadrate lntr-un grad de rezistenta la foe inferior (III sau IV), relncadrare
care sa permita utilizarea panourilor ( existente la momentul de fa ta) montate de fostul
Antreprenor;
– identificarea ~i prezentarea solutiilor care s-ar impune a fi implementate In vederea
relncadrarii halelor nr. 1, 5.1 ~i 5.2 In gradul de rezistenta la foc corespunzator care ar
permite pastrarea panourilor montate de fostul Antreprenor;
analizarea impactului renuntarii la sistemul de lncalzire a halelor 1, 5.1 ~i 5.2 asupra
lncadrarii acestor hale lntr-un anumit grad de rezistenta la foc;
– identificarea, daca exista, ~i prezentarea unor solutii viabile care s-ar putea implementa, cu
scopul lmbunatatirii caracteristicilor panourilor montate de fostul Antreprenor astfel !neat
acestea sa lndeplineasca criteriile necesare pentru lncadrarea In gradul II de rezistenta la foe,
In cazul In care se concluzioneaza faptul ca incadrarea halelor nr. 1, 5.1 ~i 5.2 In gradul II de
rezistenta la foe este unica varianta;
SERVICIUL LU C RARI S I ACHIZITll PUBLICE
S tr. Ca l e a Do roban\ ilo r, nr. I 06 , C.P . 4 00609 , Cluj-Napoca , C luj ,
T e l : 037264 00 4 0 I Fax : 037264 004 0 I cam . 205
E- ma il : c jc@c jc luj.ro I Web : www.c jc luj .ro 416
1n mod concret, in vederea indeplinirii obligatiilor ~i procedurilor legale ce-i revin in
conformitate cu legislatia in vigoare, expertul tehnic va avea in vedere in procesul de analiza ~i
a urmatoarelor:
• Scenariul de securitate la incendiu elaborat de proiectantul ISPE SA, conform
caruia halele susmentionate au fast incadrate in Categoria de pericol de incendiu
C ~i Gradul II de rezistenta la foe;
• declaratiile de performanta / de conformitate ale panourilor montate de fostul
Antreprenor;
• justificarile proiectantului ISPE SA pe baza carora acesta concluzioneaza faptul ca
inlocuirea panourilor reprezinta unica varianta (adresa ISPE SA nr.
160.048/14.02.2019);
Suplimentar, ofertantii vor include distinct in oferta financiara ~i costurile aferente urmatoarelor
servicii:
servicii de consultanta ce ar putea deveni necesare in etapa de proiectare In vederea
dezvoltarii/definitivarii solutiilor identificate prin raportul de expertiza;
servicii de avizare a documentatiilor tehnice elaborate in baza solutiilor tehnice
identificate.
Costurile aferente serviciilor de consultanta ~i costurile aferente serviciilor de avizare vor fi
cotate distinct.
1n conformitate cu Procedura privind atestarea verificatorilor de proiecte §i a expertilor tehnici
in constructii aprobata prin Ordinul MORAP nr. 2264/ 2018, coroborat cu caracterul
echipamentelor ~i utilajelor tehnologice necesare a fi supuse expertizarii tehnice, domeniul de
atestare raportat la care se impune a fi realizata expertiza tehnica este: C – securitate la incendiu
pentru constructii fn toate domeniile, respectiv pentru instalatii fn toate specialitiitile (Cc $i Ci);
Materialele lntocmite se vor prezenta:
tiparite pe hartie In 3 exemplare originale;
sub forma de fi~iere, atat In format de vizualizare (.pdf, cu semnaturi ~i ~tampile) cat ~i
In format editabil;
La receptionarea documentatiei prestatorul va ceda beneficiarului drepturile de proprietate
intelectuala asupra tuturor materialelor lntocmite.
Efectuarea expertizei tehnice se va face cu respectarea normativelor in vigoare.
Ourata estimata a contractului va fi de 1 luna calendaristica pentru definitivarea raportului de
expertiza, la care se adauga o perioada estimativa de 6 !uni calendaristice pentru serviciile de
consultanta ~i avizare. Se admite o durata mai mare In cazul in care prestatorul prezinta
documente justificative In acest sens (de ex. timp de procesare analize, foraje, materiale, etc).
Documente puse la dispozitie de beneficiar:
SERVJCIUL LUCRARI SI ACHIZITll PUBLI C E
Str. Calea Do ro bant il or, nr. I 06, C . P. 400609, Cluj-Napoca, C luj ,
Tel : 0372 64 0040 I Fax : 03 72 64 0040 I c am. 205
E-ma il : cjc@c jc luj.ro I We b : www .c jc luj .ro 516
Scenariul de securitate la incendiu elaborat de proiectantul ISPE SA, conform caruia halele
susmentionate au fost lncadrate In Categoria de pericol de incendiu C ~i Gradul II de
rezistenta la foe;
declaratiile de performanta / de conformitate ale panourilor montate de fostul
Antreprenor;
justificarile proiectantului ISPE SA pe baza carora acesta concluzioneaza faptul ca
lnlocuirea panourilor reprezinta unica varianta (adresa ISPE SA nr. 160.048/14.02.2019);
alte documente necesare solicitate de expert aflate In posesia achizitorului.

Valoarea estimat:a totala fara TVA : 8.000 lei

Leave A Comment

%d bloggers like this: