7 membrii este noua echipa pentru Consiliul de Administratie la Aeroportul Cluj .

February 26, 2019
1,399 Views

Componenta noua pentru Consiliul de Administratie la Aeroportul Cluj

Componența Consiliului de administrație al Aeroportului Internațional Avram Iancu Cluj R.A ca urmare a modificărilor intervenite este următoarea:

 1. Doamna Petre Alina Mirela – reprezentantul Ministerului Finanțelor Publice;
 2. Doamna Rădulescu Diana Angelica;
 3. Domnul Grigoriu Valentin;
 4. Domnul Persu Daniel, reprezentantul autorității publice tutelare;
 5. Domnul Popa Irimie;
 6. Doamna Konnert Agnes;
 7. Domnul Federiga Viorel;

Joi 28 februarie 2019 in Sedinta Ordinara a Consiliului Judetean Cluj se propun alti 4 membrii noi pentru Consiliul de Administratie de la Aeroport

Iata proiectul de hotarare

30. Proiect de hotărâre privind unele măsuri referitoare la consiliul de administrație provizoriu al Aeroportului Internațional Avram Iancu Cluj R.A.

Se numesc în calitate de administratori neexecutivi provizorii în consiliul de administrație al Aeroportului Internațional Avram Iancu Cluj R.A, următoarele persoane:

 1. Doamna Petre Alina Mirela – reprezentantul Ministerului Finanțelor Publice;
 2. Doamna Rădulescu Diana Angelica;
 3. Domnul Grigoriu Valentin;
 4. Domnul Persu Daniel, reprezentantul autorității publice tutelare;

(2) Mandatul administratorului provizoriu numit conform aliniatului (1) lit. a), este pe o perioadă de 4 luni de la data semnării contractului de mandat.

(3)  Mandatul administratorilor provizorii numiți conform aliniatului (1) lit. b) – d) este până la numirea noilor administratori și începerea exercitării mandatului acestora, ca urmare a finalizării definitive a litigiului ce face obiectul dosarului nr. 7270/117/2017 al Tribunalului Cluj.

 

Art. 4 (1) Componența Consiliului de administrație al Aeroportului Internațional Avram Iancu Cluj R.A ca urmare a modificărilor intervenite conform art. 1 – 3 este următoarea:

 1. Doamna Petre Alina Mirela – reprezentantul Ministerului Finanțelor Publice;
 2. Doamna Rădulescu Diana Angelica;
 3. Domnul Grigoriu Valentin;
 4. Domnul Persu Daniel, reprezentantul autorității publice tutelare;
 5. Domnul Popa Irimie;
 6. Doamna Konnert Agnes;
 7. Domnul Federiga Viorel;

 (2) Persoanele prevăzute la alin. (1) încheie contracte de mandat cu Consiliul Județean Cluj, în termen de maxim 15 zile de la data aprobării prezentei hotărâri, conform contractului-cadru cuprins în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

(3)  Se mandatează Vicepreședintele Consiliului Județean Cluj Marius Mînzat să semneze în numele și pentru Consiliul Județean Cluj contractele de mandat.

(4) La data încheierii contractelor de mandat prevăzute la alin. (2), contractele de mandat încheiate în temeiul Hotărârii Consiliului Județean Cluj nr. 34/2017 și modificate în temeiul hotărârilor Consiliului Județean Cluj nr. 84/2017  și nr. 12/2018 își încetează efectele.

 

Art. 5 (1) Se stabilește cuantumul indemnizației fixe lunare pentru remunerația membrilor provizorii ai Consiliului de administrație al Aeroportului Internațional Avram Iancu Cluj R.A, în sumă netă de 1500 lei.

Art. 6. La data la care prezenta hotărâre produce efecte se abrogă orice alte prevederi contrare din hotărârile anterioare.

 

Art. 7. Cu punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri se încredinţează Vicepreședintele Consiliului Județean Cluj Marius Mînzat, Direcţia Generală Buget-Finanţe, Resurse Umane, precum și Aeroportul Internațional Avram Iancu Cluj R.A.

 

Art. 8. Prezenta hotărâre se comunică prin intermediul secretarului judeţului, în termenul prevăzut de lege, Vicepreședintelui Consiliului Județean Cluj Marius Mînzat, Direcţiei Generale Buget-Finanţe, Resurse Umane, Aeroportului Internațional Avram Iancu Cluj R.A, persoanelor nominalizate la art. 1, art. 2 și art. 4, alin. 1, Ministerului Finanțelor Publice, precum şi Prefectului Judeţului Cluj şi se aduce la cunoştinţă publică prin afișarea la sediul Consiliului Județean Cluj şi postare pe pagina de internet „www.cjcluj.ro”.

 

         

                                                                                              Contrasemnează:

PREŞEDINTE                                                      SECRETAR AL JUDEŢULUI,   

              Alin Tișe                                                                         Simona Gaci

 

Leave A Comment

%d bloggers like this: