Consiliul Judeţean Cluj SCHIMBĂ membrii neexecutivi provizorii ai Consiliului de Administratie de la AEROPORT. Cine sunt noii membrii propusi

January 26, 2019
659 Views

Joi 31 ianuarie 2019 in Sedinta Ordinară ,Consiliul Judetean Cluj SCHIMBĂ membrii neexecutivi provizorii ai Consiliului de Administratie de la Aeroportul

International “Avram Iancu”

Iată Hotărârea

 

Art. 1. (1) Se revocă mandatele de membri neexecutivi provizorii ai consiliului de administrație ale domnului  Popa Irimie, doamnei Konnert Agnes și domnului Federiga Viorel datorită încălcării obligațiilor contractuale.

(2)  Se revocă mandatul de membru neexecutiv provizoriu al consiliului de administrație al domnului Pop Ioan datorită desemnării unui alt reprezentant al Ministerului Finanțelor Publice.

(3) Constată încetarea mandatului de administrator al domnului Avram Mircea Constantin ca urmare a demisiei acestuia .

 

Art 2. Se aprobă ca, prin derogare de la prevederile art. 3 din Hotărârea Consiliului Județean Cluj nr. 288/2016, până la încetarea suspendării Hotărârii Consiliului Județean Cluj nr. 220/2017, cu modificările și completările ulterioare, consiliul de administrație al Aeroportului Internațional Avram Iancu Cluj R.A. este format din 3 membri, administratori neexecutivi provizorii.

 

Art. 3. (1) Se numesc în calitate de administratori neexecutivi provizorii în consiliul de administrație al Aeroportului Internațional Avram Iancu Cluj R.A, următoarele persoane:

Doamna PETRE ALINA MIRELA – reprezentantul Ministerului Finanțelor Publice;

– Domnul Persu Daniel, reprezentantul Consiliului Județean Cluj;

– Domnul Lăpușan Mihai Răzvan.

 (2) Mandatul administratorilor provizorii numiți conform aliniatului (1), este pe o perioadă de 4 luni de la data semnării contractului de mandat.

(3) Se stabilește cuantumul indemnizației fixe lunare pentru remunerația membrilor consiliului de administrație al Aeroportului Internațional Avram Iancu Cluj R.A, în sumă brută de 1800 lei.

 (4) Persoanele prevăzute la alin. (1) încheie cu Consiliul Județean Cluj contracte de mandat, conform contractului-cadru cuprins în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

(5)  Se mandatează Vicepreședintele Consiliului Județean Cluj Marius Mînzat să semneze în numele și pentru Consiliul Județean Cluj contractele de mandat, precum și eventualele acte adiționale și anexe la acestea.

 

Art. 4. La data la care prezenta hotărâre produce efecte se abrogă orice alte prevederi contrare din hotărârile anterioare.

 

Art. 5. Cu punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri se încredinţează Vicepreședintele Consiliului Județean Cluj Marius Mînzat, Direcţia Generală Buget-Finanţe, Resurse Umane, precum și Aeroportul Internațional Avram Iancu Cluj R.A.

                                                                                             Contrasemnează:

                                                             PREŞEDINTE                                                      SECRETAR AL JUDEŢULUI,   

                                                                Alin Tișe                                                                           Simona Gaci

 

Cine sunt noii membrii provizorii  propusi  ai Consiliului de Administratie de la Aeroport

Alina Mirela Petre – Director în Direcția pentru Administrarea Participațiilor Statului în Ministerul Finanțelor Publice, fost inspector antifraudă ANAF. Reprezintă Ministerului Finanțelor în CA al Aeroportului Internațional Cluj, în urma deciziei ministrului Orlando Teodorovici.

Daniel Persu – Comandor (r), pilot militar pe avioane supersonic şi elicoptere, fost comandant al Escadrilei 712 Aviație Vânătoare de la Baza Aeriană Câmpia Turzii, fost șef al Secției Securitate Zbor din cadrul Statului Major al Forțelor Aeriene Române. Între 2008 și 2015 a condus Unitatea Specială de Aviație Cluj-Napoca. Reprezintă Consiliului Județean în CA al Aeroportului Internațional Cluj.

Mihai Răzvan Lăpușan – Avocat în Baroul Cluj, specializat în litigii fiscale, comerciale și de achiziții publice, cu experiență în dezvoltarea capacităților instituționale și în sectorul serviciilor publice.

 

Vă prezentăm Proiectul de Hotărâre  şi referatul de aprobare aferent proiectului

 

R O M Â N I A

JUDEŢUL CLUJ

CONSILIUL JUDEŢEAN

                                                         

Nr. 2439/23.01.2019

 

 

 

REFERAT DE APROBARE

la Proiectul de hotărâre privind unele măsuri referitoare la consiliul de administrație provizoriu al Aeroportului Internațional Avram Iancu Cluj R.A.

 

I.Motivul adoptării proiectului de hotărâre în cauză:

În temeiul dispoziţiilor Legii nr. 15/1990 privind reorganizarea unităților economice de stat ca regii autonome și societăți comerciale, cu modificările și completările ulterioare, al Legii nr. 31/1990 privind societățile, republicată, cu modificările și completările ulterioare, al articolului 17 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată cu modificările și completările ulterioare, Consiliul Județean Cluj a hotărât participarea cu capital și cu bunuri, la înfiinţarea, funcţionarea şi dezvoltarea unor regii autonome și societăți comerciale de interes județean, printre care și R.A. Aeroportul Internațional Avram Iancu Cluj.

În accepțiunea prevederilor art. 2, pct. 2, lit. a) din OUG nr. 109/2011, Aeroportul Internațional Avram Iancu Cluj RA.  este întreprindere publică.

Totodată, în accepțiunea prevederilor art. 2, pct. 3, lit. a) din OUG nr. 109/2011, Consiliul Județean Cluj are calitatea de autoritate publică tutelară, fiind instituția care „coordonează, are în subordine sau sub autoritate una sau mai multe întreprinderi publice prevăzute la pct. 2 lit. a)”, în speță, întreprinderea publică Aeroportul Internațional Avram Iancu Cluj RA.

De altfel, art. 91 alin. (2) litera d) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, prevede faptul că autoritatea deliberativă – Consiliul Județean Cluj „exercită, în numele Judeţului Cluj toate drepturile şi obligaţiile corespunzătoare participaţiilor deţinute la societăţi comerciale sau regii autonome, în condiţiile legii”.

În calitate de autoritate publică tutelară, Consiliul Județean Cluj trebuie să aplice principiile guvernanţei corporative a întreprinderilor de stat și să instituie pârghii de garantare a obiectivităţii şi transparenţei selecţiei managementului şi a membrilor organelor de administrare.

Elementul definitoriu al întreprinderilor publice este subordonarea față de autoritățile publice. Situația de dependență în care se găsește întreprinderea față de aceste autorități provine de la totalitatea (sau majoritatea) de capital pe care autoritățile o dețin. Comisia Europeană a reținut tocmai acest criteriu, calificând ca fiind publică orice întreprindere asupra căreia „autoritățile publice pot să exercite, direct sau indirect, o influență dominantă asupra proprietății, asupra participării financiare sau asupra regulilor pe care le impun”.

Prin Hotărârea Guvernului nr. 722/2016 s-au aprobat Normele metodologice de aplicare a unor prevederi din OUG nr. 109/2011.

În aplicarea prevederilor legale menționate, au fost efectuate următoarele demersuri:

Prin Hotărârea Consiliului Județean Cluj nr. 288/2016 s-a aprobat demararea procedurii de selecţie a membrilor consiliilor de administrație și s-a stabilit ca selecția să se realizeze de către un expert independent, specializat în recrutarea resurselor umane, contractat în condiţiile legii.

Prin Hotărârea Consiliului Județean Cluj nr. 11/2017 s-a stabilit componența comisiei de selecție, care a fost asistată în procesul de selecție de un expert independent specializat în recrutarea resurselor umane.

Prin Hotărârea Consiliului Județean Cluj nr. 124/2017 s-a aprobat scrisoarea de așteptări, profilul și matricea consiliului de administrație, matricea și profilul candidaților.

Astfel, Consiliul Județean Cluj a organizat procedura de selecţie a membrilor consiliilor de administrație, comisia de selecție fiind asistată de un expert independent specializat în recrutarea resurselor umane.

Comisia de selecție a întocmit Raportul nr. 25959/07.09.2017 prin care a propus desemnarea candidaților pentru funcția de administrator.

Prin hotărârile Consiliului Județean Cluj nr. 220/2017, nr. 221/2017, nr. 222/2017, nr. 223/2017, nr. 224/2017, nr. 225/2017, nr. 226/2017 au fost aprobate consiliile de administrație ale societăților și al Aeroportului Internațional Avram Iancu Cluj, entități aflate în subordinea autorității deliberative.

În ceea ce privește Aeroportul, prin Hotărârea Consiliului Județean Cluj nr. 220/2017 au fost numite un număr de 7 persoane în calitate de administratori ai acestuia, pe o perioadă de 4 ani, începând cu data de 17.10.2017. Ulterior, prin Hotărârea Consiliului Județean Cluj nr. 235/2017, Hotărârea Consiliului Județean Cluj nr. 220/22.09.2017 a fost modificată.

Prefectul Județului Cluj a promovat acțiune în contencios administrativ, solicitând anularea hotărârilor susmenționate.

Acțiunile Prefectului care vizau consiliile de administrație ale societăților (6 acțiuni) au fost respinse definitiv de către instanțele de contencios administrativ.

În cauza care viza anularea hotărârilor nr. 220/2017 și nr. 235/2017 atât Aeroportul, cât și directorii regiei autonome au formulat cerere de intervenție, invocând excepția de neconstituționalitate a unor prevederi din OUG nr. 109/2011. În aceste condiții, soluționarea cauzei aflată pe rolul Tribunalului Cluj, având ca obiect anularea celor două hotărâri s-a suspendat până la soluționarea de către Curtea Constituțională a excepției de neconstituționalitate.

În condițiile în care actele administrative atacate de Prefect sunt suspendate de drept, până la soluționarea definitivă a cauzei (conform prevederilor art. 3 alin. (3) din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004) și efectele celor două hotărâri anterior menționate sunt suspendate.

Pentru buna desfășurare a activității Aeroportului, prin Hotărârea Consiliului Județean Cluj nr. 34/2017 au fost desemnați pe o perioadă de 2 luni, administratori provizorii următoarele persoane: domnul Popa Irimie, domnul Pop Ioan, doamna Konnert Agnes, domnul Federiga Viorel, domnul Avram Mircea Constantin. Ulterior, prin Hotărârea Consiliului Județean Cluj nr. 84/2017 s-au prelungit mandatele administratorilor până la finalizarea procedurii de selecție.

În ceea ce privește administratorii provizorii anterior menționați, precizăm faptul că prin adresa nr. 34245/22.11.2017, domnul Avram Mircea Constantin și-a înaintat demisia, iar prin Ordinul Ministrului Finanțelor Publice nr. 3316/12.10.2018 a fost desemnată doamna Alina Mirela Petre, pentru a fi numită de autoritatea publică tutelară pentru un mandat provizoriu de 4 luni.

Cu privire la activitatea celorlalți 3 administratori provizorii s-au constatat unele disfuncționalități care afectează în mod grav relația cu autoritatea tutelară a căror reprezentanți sunt, aceștia încălcându-și obligațiile stabilite prin contractul de mandat.

Astfel, cu titlu de exemplu (fără ca acestea să fie singurele cazuri), precizăm:

Prin adresa nr. 31153/20.09.2018 s-au solicitat Consiliului de administrație informații privind plata de către Aeroport a 24 de amenzi contravenționale aplicate de către ANRMAP în legătură cu procedurile de achiziții publice aferente realizării obiectivelor Pista de 3500 m și APRON 4, menținute de instanța de judecată, în cuantum total de 400.000 lei. Totodată, s-au solicitat informații privind măsurile dispuse pentru recuperarea prejudiciului cauzat Aeroportului de la persoanele responsabile. Adresa a fost prezentată consiliului de administrație în ședința din data de 24.10.2019 (așa cum reiese din procesul verbal de ședință) însă nu s-au comunicat informațiile solicitate și nici nu au fost luate măsuri în vederea recuperării prejudiciilor. Astfel, au fost încălcate prevederile art. 3, lit. a), lit. c) și lit. f) din contractele de mandat încheiate;Prin adresa nr. 10265/04.07.2018, înregistrată la Consiliul Județean Cluj cu nr. 23105/05.07.2018, Aeroportul a comunicat în vederea aprobării Regulamentul de organizare și funcționare (aprobat anterior de consiliul de administrație). Întrucât forma transmisă pentru aprobare nu îndeplinea prevederile legale, în vederea promovării unui proiect de hotărâre în acest sens s-a solicitat operarea unor modificări.Deși solicitările au fost prezentate consiliului de administrație în ședința din data de 24.10.2019 (așa cum reiese din procesul verbal de ședință), nu s-au comunicat nici modificările solicitate, nici vreun punct de vedere asupra solicitării, făcând imposibilă exercitarea de către Consiliul Județean Cluj a atribuțiilor prevăzute de art. 91, alin. 2, lit. c) din Legea nr. 215/2001. Astfel, au fost încălcate prevederile art. 3, lit. f) din contractele de mandat încheiate;

 

În aceste condiții, considerăm că se impune:

 

 1. a) Revocarea mandatelor de membri neexecutivi provizorii ai consiliului consiliului de administrație ale domnului Popa Irimie, doamnei Konnert Agnes și domnului Federiga Viorel datorită încălcării obligațiilor contractuale.

Precizăm faptul că în conformitate cu prevederile art. 12, alin.(3) din OUG nr. 109/2011 “Membrii consiliului de administraţie pot fi revocaţi conform legii, în condiţiile stabilite în contractul de mandat.”

Totodată, art. 9 lit. b) din contractele de mandat încheiate cu administratorii provizorii prevede că „Părţile semnatare ale prezentului contract stabilesc că acesta îşi poate înceta efectele în următoarele condiţii: ………… b) Revocarea de către mandant a mandatarului său, oricând acesta hotărăşte;”

Cu privire la revocarea mandatului administratorului s-a pronunțat și Curtea Constituțională a României, care, prin Decizia nr. 643/2005, analizând constituționalitatea măsurii revocării mandatului administratorului unei societăți comerciale a constatat faptul că „Hotărârea adunării generale a acţionarilor privitoare la revocarea din funcţie a administratorului societăţii comerciale reprezintă, aşadar, o modalitate de stingere a mandatului acestuia, respectiv o aplicare a regulii generale înscrise în art. 1552 pct. 1 şi în art. 1553 din Codul civil, care prevăd că mandantul poate revoca mandatul încredinţat “când voieşte”.

Curtea reţine că textul de lege criticat nu contravine dispoziţiilor constituţionale ale art. 21 alin. (1) şi (2) privind accesul liber la justiţie, întrucât raţiunea pentru care hotărârea adunării generale nu poate fi atacată este aceea că mandatul administratorului societăţii comerciale se acordă intuitu personae şi are la bază încrederea reciprocă dintre părţi, iar dacă această motivaţie încetează, nici contractul nu mai poate fi menţinut. În aceste condiţii, Curtea reţine că administratorul nu ar putea opune adunării generale a acţionarilor un drept care să fie ocrotit prin accesul la justiţie. Cu toate acestea, mandantul poate fi obligat la dezdăunări, în condiţiile legii.”

 b) Revocarea mandatului de membru neexecutiv provizoriu al consiliului de administrație al domnului Pop Ioan datorită desemnării unui alt reprezentant al Ministerului Finanțelor Publice.

Precizăm faptul că prin Ordinul Ministrului Finanțelor Publice nr. 3316/12.10.2018, a fost desemnată doamna Alina Mirela Petre ca reprezentant al Ministerului Finanțelor Publice în consiliul de administrație al Aeroportului Internațional Avram Iancu Cluj R.A.

 c) Constarea încetării mandatului de administrator al domnului Avram Mircea Constantin ca urmare a demisiei acestuia.

Conform prevederilor art. 9, lit. a) din contractul de mandat încheiat, efectele acestuia încetează prin renunțarea mandatarului la mandatul său.

d) Stabilirea faptului că, prin derogare de la prevederile art. 3 din Hotărârea Consiliului Județean Cluj nr. 288/2016, până la încetarea suspendării Hotărârii Consiliului Județean Cluj nr. 220/2017, cu modificările și completările ulterioare, consiliul de administrație al Aeroportului Internațional Avram Iancu Cluj R.A. este format din 3 membri, administratori neexecutivi provizorii.

Această măsură se impune întrucât consiliul de administrație a transmis conducerea executivă a regiei către directorul general.

Totodată, este prerogativa autorității publice tutelare de a stabili numărul membrilor consiliului de administrație. Art. 5, alin. 1 din OUG nr. 109/2011, prevede faptul că “Regia autonomă este administrată de un consiliu de administraţie, format din 3-7 persoane”.

Autoritățile administrației publice locale dispun, în exercitarea prerogativelor, de o anumită marjă de apreciere, în limitele prevăzute de lege. În cadrul acestei marje, autoritatea are libertatea de a alege soluția care corespunde cel mai bine interesului public care trebuie ocrotit, în limita competențelor prevăzute de lege și cu respectarea drepturilor și libertăților cetățenilor.

 

 1. e) Numirea în calitate de administratori neexecutivi provizorii în Consiliul de Administrație al Aeroportului Internațional Avram Iancu Cluj R.A, a următoarele persoane:

– Doamna Petre Alina Mirela – reprezentantul Ministerului Finanțelor Publice;

– Domnul Persu Daniel, reprezentantul Consiliului Județean Cluj;

– Domnul Lăpușan Mihai Răzvan.

Mandatul administratorilor provizorii, este pe o perioadă de 4 luni de la data semnării contractului de mandat.

Conform prevederilor  art. 64^1, alin.6) din OUG nr. 109/2011 “În cazul în care procedura de selecţie este suspendată sau anulată de instanţa judecătorească, mandatul administratorului provizoriu continuă până la numirea noului administrator.”

 f) Stabilirea cuantumul indemnizației fixe lunare pentru remunerația membrilor consiliului de administrație al Aeroportului Internațional Avram Iancu Cluj R.A, în sumă brută de 1800 lei.

Conform prevederilor art. 8, alin. 2) “Remuneraţia membrilor consiliului de administraţie este stabilită de către autoritatea publică tutelară prin contractul de mandat, în structura şi limitele prevăzute la alin. (3) şi (4).

 g) Încheierea de contracte de mandat între administratorii neexecutivi provizorii și Consiliul Județean Cluj conform contractului – cadru cuprins în anexa care face parte integrantă din hotărâre.

 

h) Mandatarea Vicepreședintelui Consiliului Județean Cluj Marius Mînzat să semneze în numele și pentru Consiliul Județean Cluj contractele de mandat, precum și eventualele acte adiționale și anexe la acestea.

 

i) Abrogarea oricăror prevederi contrare din hotărârile anterioare.

 

Precizăm faptul că în situația acestui proiect de hotărâre sunt incidente următoarele prevederi, în a căror implementare și aplicare a fost elaborat acest proiect, după cum urmează:

 • Legea privind reorganizarea unitatilor economice de stat ca regii autonome si societati comerciale nr. 15/1990 cu modificările şi completările ulterioare;
 • Legea administrației publice locale nr. 215/2001 republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 • Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările şi completările ulterioare;
 • Hotărârea Guvernului nr. 722/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a unor prevederi din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice;
 • Hotărârea Consiliului Județean Cluj nr. 288/2016 privind stabilirea unor măsuri în vederea selecţiei membrilor consiliului de administraţie la întreprinderile publice aflate sub autoritatea Consiliului Judeţean Cluj,
 • Hotărârea Consiliului Județean Cluj nr. 11/2017 constituirea Comisiei de selecției a administratorilor de la întreprinderile publice aflate sub autoritatea Consiliului Judeţean Cluj, modificată prin Hotărârea Consiliului Județean Cluj nr. 112/2017 privind stabilirea unor măsuri în vederea selecţiei membrilor consiliilor de administraţie la întreprinderile publice aflate sub autoritatea Consiliului Judeţean Cluj;
 • Hotărârea Consiliului Județean Cluj nr. 124/2017 privind aprobarea unor documente necesare în cadrul procedurii de selecție a membrilor Consiliului de administrație al Aeroportului Internațional Avram Iancu Cluj R.A.
 • Hotărârea Consiliului Județean Cluj nr. 220/2017 privind numirea Consiliului de Administrație al Aeroportului Internațional Avram Iancu Cluj R.A, cu modificările ulterioare;
 • Hotărârea Consiliului Județean Cluj nr. 235/2017 pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Cluj nr. 220/2017 privind numirea Consiliului de administrație al Aeroportului Internațional Avram Iancu Cluj R.A.
 • Hotărârea Consiliului Județean Cluj nr. 34/2017 privind numirea administratorilor provizorii la unele întreprinderi publice aflate sub autoritatea Consiliului Județean Cluj.
 • Hotărârea Consiliului Județean Cluj nr. 84/2017 privind prelungirea mandatelor administratorilor provizorii la întreprinderile publice aflate sub autoritatea Consiliului Județean Cluj.Impactul socio-economic: nu este cazul

III. Impactul financiar asupra bugetului judeţului: nu este cazu

lImpactul asupra reglementărilor interne în vigoare: nu este cazul

Consultări derulate în vederea elaborării proiectului de hotărâre în cauză: nu este cazulActivităţi de informare publică privind elaborarea proiectului de hotărâre în cauză: nu este cazul.

VII. Măsuri de implementare necesare, respectiv modificările instituţionale şi funcţionale preconizate:

Urmare a adoptării hotărârii, se vor încheia contracte de mandat între persoanele desemnate în calitate de administratori neexecutivi provizorii și Consiliul Județean Cluj prin vicepreședintele Consiliului Judeţean Cluj.

Membri Consiliului de Administrație vor depune la Consiliul Judeţean Cluj, în termen de cel mult două zile de la data desfăşurării şedinţelor C.A., copii conforme cu originalul ale hotărârilor adoptate şi ale proceselor-verbale ale şedinţelor.

VIII. Concluzii, constatări şi propuneri:

Ţinând cont de argumentele prezentate mai sus, considerăm necesar şi oportun proiectul de hotărâre privind unele măsuri referitoare la consiliului de administrație provizoriu al Aeroportului Internațional Avram Iancu Cluj R.A. În acest sens a fost elaborat un proiect de hotărâre care este ataşat prezentului referat, prin Direcția Juridică, persoana de contact fiind domnul Iliescu Ștefan, director executiv.

Pe aceste considerente, propun analizarea proiectului de hotărâre întocmit, conform procedurilor prevăzute de Regulamentul de organizare şi funcţionare al Consiliului Judeţean Cluj, în vederea supunerii lui spre aprobare, în prima şedinţă ordinară a Consiliului Judeţean Cluj care va fi organizată în luna ianuarie 2019.

VICEPREȘEDINTE

Mînzat Marius

 

Director executiv: Ștefan Iliescu

 

ROMÂNIA

JUDEŢUL CLUJ

CONSILIUL JUDEŢEAN

 

 

PROIECT DE HOTĂRÂRE

 privind unele măsuri referitoare la consiliul de administrație provizoriu al Aeroportului Internațional Avram Iancu Cluj R.A.

 

 

Consiliul Judeţean Cluj, întrunit în şedinţa ordinară;

Având în vedere Referatul de aprobare cu nr. 2439/2019 la Proiectul de hotărâre privind unele măsuri referitoare la consiliul de administrație provizoriu al Aeroportului Internațional Avram Iancu Cluj R.A., propus de vicepreşedintele Consiliului Judeţean Cluj, domnul Mînzat Marius, însoţit de raportul compartimentului de resort din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Cluj cu nr. 2439/2019 şi Raportul/Rapoartele emis/emise de Comisia/Comisiile de specialitate  nr. …………………;

În conformitate cu prevederile:

 • 91 alin. (1) lit.a) alin. (2) lit. d) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001 republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 • Legii privind reorganizarea unitatilor economice de stat ca regii autonome si societati comerciale nr. 15/1990 cu modificările şi completările ulterioare;
 • 2, art. 5, art. 12, art. 64^1 al Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările şi completările ulterioare;
 • Hotărârii Guvernului nr. 722/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a unor prevederi din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice cu modificările și completările ulterioare;
 • Ordinului Ministrului Finanțelor Publice nr. 3316/12.10.2018, pentru desemnarea doamnei Alina Mirela PETRE ca reprezentant al Ministerului Finanțelor Publice în consiliul de administrație al Aeroportului Internațional Avram Iancu Cluj R.A,
 • Hotărârii Consiliului Județean Cluj nr. 220/2017 privind numirea Consiliului de Administrație al Aeroportului Internațional Avram Iancu Cluj R.A, cu modificările ulterioare;
  • Hotărâriii Consiliului Județean Cluj nr. 34/2017 privind numirea administratorilor provizorii la unele întreprinderi publice aflate sub autoritatea Consiliului Județean Cluj.
  • Hotărârii Consiliului Județean Cluj nr. 84/2017 privind prelungirea mandatelor administratorilor provizorii la întreprinderile publice aflate sub autoritatea Consiliului Județean Cluj.

   

  Fiind îndeplinite prevederile cuprinse la art. 94 – 98, coroborate cu cele ale art. 44 – 46 din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

  În temeiul drepturilor conferite prin art. 97 alin. (1) şi prin art. 115 alin. (1) lit. c) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată cu modificările şi completările ulterioare;

                                                                           h o t ă r ă ș t e:

   

  Art. 1. (1) Se revocă mandatele de membri neexecutivi provizorii ai consiliului de administrație ale domnului  Popa Irimie, doamnei Konnert Agnes și domnului Federiga Viorel datorită încălcării obligațiilor contractuale.

  (2)  Se revocă mandatul de membru neexecutiv provizoriu al consiliului de administrație al domnului Pop Ioan datorită desemnării unui alt reprezentant al Ministerului Finanțelor Publice.

  (3) Constată încetarea mandatului de administrator al domnului Avram Mircea Constantin ca urmare a demisiei acestuia.

   

  Art 2. Se aprobă ca, prin derogare de la prevederile art. 3 din Hotărârea Consiliului Județean Cluj nr. 288/2016, până la încetarea suspendării Hotărârii Consiliului Județean Cluj nr. 220/2017, cu modificările și completările ulterioare, consiliul de administrație al Aeroportului Internațional Avram Iancu Cluj R.A. este format din 3 membri, administratori neexecutivi provizorii.

   

  Art. 3. (1) Se numesc în calitate de administratori neexecutivi provizorii în consiliul de administrație al Aeroportului Internațional Avram Iancu Cluj R.A, următoarele persoane:

  Doamna PETRE ALINA MIRELA – reprezentantul Ministerului Finanțelor Publice;

  – Domnul Persu Daniel, reprezentantul Consiliului Județean Cluj;

  – Domnul Lăpușan Mihai Răzvan.

   (2) Mandatul administratorilor provizorii numiți conform aliniatului (1), este pe o perioadă de 4 luni de la data semnării contractului de mandat.

  (3) Se stabilește cuantumul indemnizației fixe lunare pentru remunerația membrilor consiliului de administrație al Aeroportului Internațional Avram Iancu Cluj R.A, în sumă brută de 1800 lei.

   (4) Persoanele prevăzute la alin. (1) încheie cu Consiliul Județean Cluj contracte de mandat, conform contractului-cadru cuprins în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

  (5)  Se mandatează Vicepreședintele Consiliului Județean Cluj Marius Mînzat să semneze în numele și pentru Consiliul Județean Cluj contractele de mandat, precum și eventualele acte adiționale și anexe la acestea.

   

  Art. 4. La data la care prezenta hotărâre produce efecte se abrogă orice alte prevederi contrare din hotărârile anterioare.

   

  Art. 5. Cu punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri se încredinţează Vicepreședintele Consiliului Județean Cluj Marius Mînzat, Direcţia Generală Buget-Finanţe, Resurse Umane, precum și Aeroportul Internațional Avram Iancu Cluj R.A.

  Art. 6. Prezenta hotărâre se comunică prin intermediul secretarului judeţului, în termenul prevăzut de lege, Vicepreședintelui Consiliului Județean Cluj Marius Mînzat, Direcţiei Generale Buget-Finanţe, Resurse Umane, Aeroportului Internațional Avram Iancu Cluj R.A, persoanelor nominalizate la art. 1 și art. 3, Ministerului Finanțelor Publice, precum şi Prefectului Judeţului Cluj şi se aduce la cunoştinţă publică prin afișarea la sediul Consiliului Județean Cluj şi postare pe pagina de internet „www.cjcluj.ro”.

           

   

                                                                                               Contrasemnează:

  PREŞEDINTE                                                      SECRETAR AL JUDEŢULUI,   

                Alin Tișe                                                                           Simona Gaci

   

1 Comments

 1. eugen said: "Iar e razboi Tise-Ciceo ? Sa faca pista de 3500 de metri si apoi pot sa se tot certe La munca oameni buni nu la cearta".

Leave A Comment

%d bloggers like this: