Consiliul Judetean Cluj cumpara IMOBILELE fabricii Clujana cu 22.072.808 lei. Clujana se muta in TETAROM I

November 28, 2018
743 Views

Prin Hotararea Consiliului Judetean din 28 noiembrie 2018 , Consiliul Judetean Cluj cumpara imobilele fabricii Clujana cu suma de 22.072.808 lei

Achiziționarea imobilelor se face la prețul de evaluare stabilit prin raportul de evaluare, respectiv 22.072.808 lei

Iata proiectu de hotarare

REFERAT DE APROBARE.
la Proiectul de hotărâre privind aprobarea unor măsuri în vederea exercitării dreptului de acționar/ creditor al Județului Cluj la Clujana S.A.

Motivul adoptării proiectului de hotărâre:
Conform prevederilor art. 48 din Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă, cu modificările și completările ulterioare:
”(1) Convocarea creditorilor se realizează prin publicare în BPI cu cel puţin 5 zile anterior ţinerii şedinţei şi trebuie să cuprindă ordinea de zi a acesteia. Convocatorul se depune la BPI cu 3 zile înaintea datei la care trebuie efectuată publicarea.
(3) Creditorii pot fi reprezentaţi în adunare prin împuterniciţi cu procură specială autentică sau, în cazul creditorilor bugetari şi al celorlalte persoane juridice, cu delegaţie semnată de conducătorul unităţii.
(4) Dacă prin lege nu se interzice în mod expres, creditorii vor putea vota şi prin corespondenţă. Scrisoarea prin care îşi exprimă votul, semnată de creditor, sau înscrisul în format electronic căruia i s-a încorporat, ataşat ori asociat semnătura electronică extinsă, bazată pe un certificat valabil, pot fi comunicate prin orice mijloace, până în ziua şi la ora fixată pentru exprimarea votului, administratorului judiciar sau lichidatorului judiciar.
Totodată potrivit art. 175 alin. (3) din același act normativ: ” Bunurile vor putea fi distribuite creditorilor în contul creanţelor pe care le deţin împotriva averii debitorului, în urma unei propuneri a creditorului, cu obligaţia acestuia de a achita toate sumele ce ar fi fost datorate creditorilor aflaţi pe ordinele de prioritate anterioare, precum şi celor de pe aceeaşi ordine de prioritate, potrivit prevederilor art. 159 şi 161, în situaţia în care bunul ar fi fost vândut către un terţ. Dacă sunt mai multe propuneri, bunul se va distribui celui care oferă cel mai mare preţ, caz în care creanţa respectivului creditor se va scădea din preţul datorat. În toate cazurile, preţul bunurilor distribuite creditorilor în contul creanţelor nu va fi mai mic decât valoarea stabilită prin raportul de evaluare”.
Prin adresa nr. 1359/27.11.2018 înregistrată la Consiliul Judeţean Cluj sub nr. 39687/27.11.2018, CITR SPRL în calitate de administrator judiciar al CLUJANA S.A. (în insolvență, in insolvency, en procedure collective) înaintează propunerea întocmită de către Administratorul special al Clujana S.A., de valorificare a unor imobile din patrimoniul societății, în conformitate cu prevederile art. 175 alin. (3) din Legea nr. 85/2014 cu modificările și completările ulterioare.
Prin adresa înregistrată la Consiliul Județean Cluj nr. 39763/2018, administratorul judiciar al Clujanei SA a transmis instituției noastre, raportul de evaluare având ca obiect activele imobiliare ale sociatății întocmit de către evaluatorul desemnat în cadrul procedurii insolvenței, NEOCONSULT VALUATION SRL.
În speță, imobilele constau în nouă proprietăți distincte situate în mun. Cluj-Napoca, Piața 1 Mai nr. 4-5, în suprafață totală de 9.929 mp (teren și construcții), fiind înscrise în CF nr. 253926, 300840, 254071, 254090, 268928, 268957, 284794, 284339 și 260011 Cluj-Napoca.
Potrivit raportului de evaluare a activelor Clujana S.A. întocmit de către NEOCONSULT VALUATION, în cadrul procedurii de insolvență, valoarea totală a imobilelor este de 22.072.808 lei.
În acest sens având în vedere calitatea de creditor al Județului Cluj în această procedură de insolvență, Consiliul Județean Cluj are posibilitatea de a-și exprima poziția privind achiziționarea imobilelor conform acestei proceduri, sub rezerva aprobării acestei măsuri de către creditorii societății, în următoarele condiții:
Achiziționarea imobilelor se face la prețul de evaluare stabilit prin raportul de evaluare, respectiv 22.072.808 lei;
Solicitarea celorlalți creditori ai societății de a-și exprima eventuala intenție sau renunțare a dreptului prevăzut de art. 175 alin. (3) din lege, în acest caz imobilele vor fi distribuite creditorului care oferă cel mai mare preț);
Plata prețului de către Consiliul Județean Cluj se va efectua cu reținerea sumei datorate de către Clujana S.A. și cu respectarea condițiilor stabilite la art. 159 și art. 161 din Legea nr. 85/2014 cu modificările și completările ulterioare, prin acoperirea din suma achitată a celorlalte creanțe din tabelul depus la dosarul de insolvență.
Raportat la aceste aspecte se solicită punctul de vedere al Consiliului Județean Cluj raportat la propunerea formulată de către administratorul special și modalitatea de implementare enunțată de către administratorul judiciar, în vederea convocării creditorilor și parcurgerii etapelor prevăzute de lege.
În acest context se impune, având în vedere că legea nu interzice în mod expres, exercitarea dreptului la vot de către Județul Cluj prin Consiliul Județean Cluj, prin corespondență, scrisoarea prin care va fi exprimat votul urmând a fi transmisă adminstratorului judiciar până în ziua și la ora fixată pentru ședința adunării creditorilor.
Scrisoarea trebuie să conțină următoarele aspecte:
Însușirea raportului de evaluare al activelor corporale ale Clujanei întocmit de evaluatorul NEOCONSULT VALUATION,
Exercitarea dreptului prevăzut de art. 175, alin. 3, din Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă, cu modificările și completările ulterioare, respectiv distribuirea către Județul Cluj a bunurilor imobile deținute în proprietate de CLUJANA S.A., cu obligația de a achita valoarea stabilită prin raportul de evaluare.
În situația în care niciun alt creditor nu își exprimă intenția de exercitare a dreptului prevăzut de art. 175, alin. 3, din Legea nr. 85/2014, cu modificările și completările ulterioare, la un preț mai mare decât cel stabilit prin raportul de evaluare, se propune mandatarea Președintelui Consiliului Județean Cluj, domnul Alin Tișe să efectueze demersurile necesare și să încheie în numele Județului Cluj actele translative ale dreptului de proprietate asupra bunurilor imobile care fac obiectul exercitării acestui drept.
Conform Certificatului de urbanism nr. 4806/15.11.2018 emis de Primăria Municipiului Cluj zona în care sunt amplasate imobilele este o zonă funcțională mixtă, cu utilizări admise de locuire colectivă, activități administrative, de administrare a afacerilor, financiar bancare, terțiare, culturale, de învățământ, de sănătate, de turism etc. Totodată, în zona respectivă se admit și utilizări monofuncționale pentru utilizări ample publice sau de interes public major- complex expozițional, centru de congrese și conferințe, campus universitar/ de cercetare, sală polivalentă, centru medical de mari dimensiuni, parc sportiv sau tematic etc., și conversia clădirilor industriale sau de alt fel existente pentru tipurile de activități admise, cu condiția integrării acestora în noua structură urbană.
Având în vedere faptul că la această dată, Județul Cluj se confruntă cu o lipsă acută de spații pentru desfășurarea optime a activității atât a aparatului de specialitate al Consiliului Județean Cluj, cât și al entităților aflate în subordine/ autoritate/ coordonare, precum și al altor instituții a căror sedii sunt puse la dispoziție de către Consiliul Județean Cluj (în speță Centrul Militar Zonal Cluj), apreciem că se impune achiziția imobilelor aflate în patrimoniul Clujanei pentru organizarea activității de arhivare a documentelor create de aparatul de specialitate, cât și de către celelalte instituții, asigurarea spațiilor necesare funcționării Centrului Militar Zonal Cluj, Filarmonicii de Stat Transilvania, Centrului Județean de Resurse și de Asistență Educațională Cluj.
În acest sens, menționăm faptul că din bugetul Județului Cluj se achită cheltuieli cu chirii, astfel:
– pentru Centrul Județean de Resurse și de Asistență Educațională Cluj, în cuantum de 52.680 lei/an;
– pentru Filarmonica de Stat Transilvania, în cuantum de 426.000 lei/an;
– pentru Centrul Militar Zonal, în cuantum de 206.400 lei/an.

În acest sens, am propus Proiectul de hotărâre privind aprobarea unor măsuri în vederea exercitării dreptului de acționar/ creditor al Județului Cluj la Clujana S.A., în cazul căruia sunt incidente următoarele prevederi, în a căror implementare şi aplicare a fost elaborat acest proiect, după cum urmează:
Ø art. 91 alin. (2) lit. d) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
Ø Legii privind societăţile nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
art. 863 lit. f) din Legea privind Codul civil nr. 287/2009, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă, cu modificările și completările ulterioare;

II. Impactul socio-economic : nu este cazul.
III. Impactul financiar asupra bugetului judeţului: nu este cazul.
IV. Impactul asupra reglementărilor interne în vigoare: nu este cazul.
V. Consultări derulate în vederea elaborării proiectului de hotărâre: nu este cazul.
VI. Activităţi de informare publică privind elaborarea proiectului de hotărâre: nu este cazul.
VII. Măsuri de implementare necesare, respectiv modificările instituţionale şi funcţionale preconizate: majorarea patrimoniului Județului Cluj.
VIII. Concluzii, constatări şi propuneri: ținând cont de argumentele prezentate mai sus, considerăm necesar şi oportun Proiectul de hotărâre privind aprobarea unor măsuri în vederea exercitării dreptului de acționar/ creditor al Județului Cluj la Clujana S.A., care este ataşat prezentului referat de aprobare și elaborat cu sprijinul Direcției Juridice, persoana de contact fiind dl. Dan V. Pop.
Pentru aceste considerente, propunem analizarea proiectului de hotărâre întocmit, conform procedurilor prevăzute de Regulamentul de organizare şi funcţionare a Consiliului Judeţean Cluj, în vederea supunerii lui spre aprobare, în prima şedinţă ordinară a Consiliului Judeţean Cluj.

PREŞEDINTE
ALIN TIȘE

DIRECTOR EXECUTIV: ŞTEFAN ILIESCU
Șef serviciu: DAN V. POP

ROMÂNIA
JUDEŢUL CLUJ
CONSILIUL JUDEŢEAN

PROIECT DE H O T Ă R Â R E
privind Proiectul de hotărâre privind aprobarea unor măsuri în vederea exercitării dreptului de acționar/ creditor al Județului Cluj la Clujana S.A.

Consiliul Judeţean Cluj, întrunit în şedinţă ordinară;
Având în vedere Referatul de aprobare cu nr. 39687/2018 la Proiectul de hotărâre privind aprobarea unor măsuri în vederea exercitării dreptului de acționar/ creditor al Județului Cluj la Clujana S.A., propus de Preşedintele Consiliului Judeţean Cluj, domnul Alin Tișe, însoţit de Rapoartele compartimentelor de resort din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Cluj cu nr. 9983/2018 şi de Raportul Comisiei de specialitate nr. …………..;
Având în vedere adresa CITR SPRL nr. 1359/27.11.2018 înregistrată la Consiliul Judeţean Cluj sub nr. 39687/27.11.2018,
Ținând cont de prevederile Hotărârii Consiliului Județean Cluj nr. 267/2017 privind aprobarea unor măsuri în vederea achiziţionării serviciilor juridice de consultanţă, de asistenţă şi/sau de reprezentare;
În conformitate cu prevederile:
Ø art. 91 alin. (2) lit. d) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
Ø Legii privind societăţile nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
art. 863 lit. f) din Legea privind Codul civil nr. 287/2009, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă, cu modificările și completările ulterioare;
Fiind îndeplinite prevederile cuprinse la art. 94-98, coroborate cu cele ale art. 44-46 din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
În temeiul drepturilor conferite prin art. 97 alin. (1) şi prin art. 115 alin. (1) lit. c) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

hotărăşte:

Art. 1 Se însușește raportul de evaluare întocmit de NEOCONSULT VALUATION prevăzut la anexa 1.
Art. 2 Se aprobă exercitarea dreptului prevăzut de art. 175, alin. 3, din Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă, cu modificările și completările ulterioare, respectiv distribuirea către Județul Cluj a bunurilor imobile prevăzute în raportul de evaluare menționat la art. 1, deținute în proprietate de CLUJANA S.A., cu obligația de a achita valoarea stabilită prin raportul de evaluare prevăzut la art. 1.
Art. 3 Se aprobă exercitarea votului prin corespondență în Adunarea Creditorilor cu privire la aspectele aprobate la art. 1 și art. 2, conform scrisorii prevăzute în anexa 2.
Art. 4. (1) În situația în care niciun alt creditor nu își exprimă intenția de exercitare a dreptului prevăzut de art. 175, alin. 3, din Legea nr. 85/2014, la un preț mai mare decât cel stabilit prin raportul de evaluare, se mandatează Președintele Consiliului Județean Cluj, domnul Alin Tișe să efectueze demersurile necesare și să încheie în numele Județului Cluj actele translative ale dreptului de proprietate asupra bunurilor imobile prevăzute la art. 2.
(2) Încheierea actelor translative ale dreptului de proprietate asupra bunurilor imobile prevăzute la art. 2 va avea loc după reglementarea situației juridice a acestora.
Art. 5. Cu punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri se încredinţează Preşedintele Consiliului Judeţean Cluj prin Direcția Generală Buget – Finanțe, Resurse Umane, Direcția Juridică şi societatea CLUJANA S.A.
Art. 6. Prezenta hotărâre se comunică prin intermediul secretarului judeţului, în termenul prevăzut de lege, Direcţiei Juridice; societății CLUJANA S.A., precum şi Prefectului Judeţului Cluj şi se aduce la cunoştinţă publică prin afişare la sediul Consiliului Judeţean Cluj şi postare pe pagina de internet „www.cjcluj.ro”.

Contrasemnează:
PREŞEDINTE                                       SECRETAR AL JUDEŢULUI,
Tișe Alin                                                      Gaci Simona

Nr……. din ……………………….… 2018
Prezenta hotărâre a fost adoptată cu respectarea prevederilor legale privind majoritatea de voturi, astfel: … voturi “pentru”, … voturi “contra”, ….” abţineri” şi …. nu au votat

ROMÂNIA
JUDEŢUL CLUJ
CONSILIUL JUDEŢEAN
Direcţia Generală Buget-Finanţe, Resurse Umane
Nr. 39687/2018

RAPORT
la Proiectul de hotărâre privind aprobarea unor măsuri în vederea exercitării dreptului de acționar/ creditor al Județului Cluj la Clujana S.A.

În conformitate cu prevederile art. 98 coroborate cu ale art. 44 din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, Direcția Generală Buget-Finanțe, Resurse Umane, în calitatea sa de compartiment de resort în cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Cluj, a analizat Proiectul de hotărâre privind aprobarea unor măsuri în vederea exercitării dreptului de acționar/ creditor al Județului Cluj la Clujana S.A., propus de preşedintele Consiliului Judeţean Cluj, domnul Alin Tișe, în raport cu atribuțiile și competențele specifice acestui compartiment și a constatat următoarele:
a) Obiectul/domeniul reglementat distribuirea către Județul Cluj a bunurilor imobile prevăzute în anexa 1 la proiectul de hotărâre, deținute în proprietate de CLUJANA S.A.;
b) Impactul financiar asupra bugetului judeţului: nu este cazul;
c) Compatibilitatea şi conformitatea cu legile, ordonanţele, hotărârile Guvernului, strategiile naționale și legislația secundară (ordine, instrucțiuni, normative, regulamente, etc.), în limitele şi în a căror implementare şi aplicare este elaborat respectivul proiect de hotărâre: prin proiectul de hotărâre analizat se respectă și se pun în aplicare prevederile/normele aplicabile domeniului reglementat, respectiv prevederile:
Ø art. 91 alin. (2) lit. d) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
Ø Legii privind societăţile nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
art. 863 lit. f) din Legea privind Codul civil nr. 287/2009, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă, cu modificările și completările ulterioare;
d) Impactul asupra reglementărilor interne din sfera de competență/activitate a compartimentului: nu este cazul.
Ținând seama de constatările precizate mai sus, opinăm că proiectul de hotărâre este fundamentat, din punct de vedere al reglementărilor specifice aplicabile, raportat la atribuțiile și competențele specifice acestui compartiment, sens în care propunem analizarea şi supunerea spre dezbatere şi adoptare a proiectului de hotărâre în cauză în prima şedinţă ordinară a Consiliului Judeţean Cluj, în conformitate cu procedurile prevăzute de Regulamentul de organizare şi funcţionare al Consiliului Judeţean Cluj.
Menţiuni/obiecțiuni: nu este cazul

DIRECTOR GENERAL
Șchiop Cristina

ROMÂNIA
JUDEŢUL CLUJ
CONSILIUL JUDEŢEAN
Direcţia Juridică
Nr. 39687/2018
RAPORT
la Proiectul de hotărâre privind aprobarea unor măsuri în vederea exercitării dreptului de acționar/ creditor al Județului Cluj la Clujana S.A.

În conformitate cu prevederile art. 98 coroborate cu ale art. 44 din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, Direcția Juridică, în calitatea sa de compartiment de resort în cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Cluj, a analizat Proiectul de hotărâre privind aprobarea unor măsuri în vederea exercitării dreptului de acționar/ creditor al Județului Cluj la Clujana S.A., propus de preşedintele Consiliului Judeţean Cluj, domnul Alin Tișe, în raport cu atribuțiile și competențele specifice acestui compartiment și a constatat următoarele:
a) Obiectul/domeniul reglementat distribuirea către Județul Cluj a bunurilor imobile prevăzute în anexa 1 la proiectul de hotărâre, deținute în proprietate de CLUJANA S.A.;
b) Impactul financiar asupra bugetului judeţului: nu este cazul;
c) Compatibilitatea şi conformitatea cu legile, ordonanţele, hotărârile Guvernului, strategiile naționale și legislația secundară (ordine, instrucțiuni, normative, regulamente, etc.), în limitele şi în a căror implementare şi aplicare este elaborat respectivul proiect de hotărâre: prin proiectul de hotărâre analizat se respectă și se pun în aplicare prevederile/normele aplicabile domeniului reglementat, respectiv prevederile:
Ø art. 91 alin. (2) lit. d) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
Ø Legii privind societăţile nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
art. 863 lit. f) din Legea privind Codul civil nr. 287/2009, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă, cu modificările și completările ulterioare;
d) Impactul asupra reglementărilor interne din sfera de competență/activitate a compartimentului: nu este cazul.
Ținând seama de constatările precizate mai sus, opinăm faptul că proiectul de hotărâre este fundamentat, din punct de vedere al reglementărilor specifice aplicabile, respectiv al legalităţii, raportat la atibuțiile și competențele specifice acestui compartiment, sens în care propunem analizarea şi supunerea spre dezbatere şi adoptare a proiectului de hotărâre în cauză, în prima şedinţă ordinară a Consiliului Judeţean Cluj, în conformitate cu procedurile prevăzute de Regulamentul de organizare şi funcţionare al Consiliului Judeţean Cluj.
Menţiuni/obiecțiuni: nu este cazul

DIRECTOR EXECUTIV,
Iliescu Ştefan-Eduard

ANEXELE POT FI CONSULTATE LA SEDIUL CONSILIULUI JUDEȚEAN, ET 4 CAM 406

Leave A Comment

%d bloggers like this: