Protocolul de cooperare Parchetul General – SRI , publicat de SRI

March 30, 2018
693 Views

 

Serviciul Român de Informaţii a dat publicităţii protocolul de cooperare cu Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie. Documentul are 18 pagini şi prevede că “părţile cooperează, potrivit competențelor şi atribuțiilor prevăzute de lege, în activitatea de valorificare a informațiilor din domeniul prevenirii şi combaterii infracțiunilor împotriva securității naționale, a actelor de terorism, infracțiunilor ce au corespondent în amenințările Ia adresa securității naționale şi a altor infracțiuni grave, potrivit legii

Documentul  integral AICI.

Câteva extrase din protocol, mai jos:

“Art. 1. -Cooperarea lntre Parchet si Serviciu se realizeaza In temeiul legii şi In conformitate cu prevederile prezentului Protocol, cu respectarea urmatoarelor principii:
a. Principiul statului de drept, care consacra suprematia legii, egalitatea tuturor cetatenilor In fata legii, respectarea drepturilor fundamentale ale omului si separatia puterilor In stat;
b. Principiul responsabilitatii, care presupune ca autoritatile statului sa raspunda pentru lndeplinirea atribu1iilor ce le revin, respectiv pentru modul de implementare si eficienta strategiilor de actiune convenite, suportand consecintele pentru nelndeplinirea acestora, potrivit legii;
c. Principiul prevenirii/  savarsirii infractiunilor, conform caruia identificarea anticipata si lnlaturarea In timp util a unor fapte antisociale grave sunt prioritare si imperative;
d. Principiul coerentei si continuitatii In cadrul cooperarii, potrivit caruia partile semnatare trebuie sa conlucreze permanent si sa asigure un cadru unitar si flexibil pentru realizarea obiectivelor trebuie indeplinite;
e. Principiul evaluarii periodice a activitatilor prevazute în prezentul protocol, atat din punct de vedere al rezultatelor concrete, cat si al managementului managementului inter-institutional, conditie de baza pentru asigurarea eficientei in realizarea obiectivelor comune.
f. Principiul respectarii obligatiilor si raspunderilor ce revin partilor privind protectia informatiilor clasificate, precum si a normelor privind accesul la informatii clasificate.

Art. 2. – Partile coopereaza, potrivit competentelor si atributiilor prevazute de lege, in activitatea de valorificare a informatiilor din domeniul prevenirii si combaterii infractiunilor impotriva securitatii nationale, a actelor de terorism, infractiunilor ce au corespondent in amenintarile la adresa securitatii nationale si a altor infractiuni grave, potrivit legii.

SECTIUNEA 1- RESPONSABILITATILE PARCHETULUI
Art. 4. – Verifica, prin procurorii anume desemnati, propunerile formulate de Serviciu si solicita, in scris, Presedintelui lnaltei Curti de Casatie si Justitie eliberarea mandatelor de autorizare a efectuarii unor activitati, in scopul culegerii de informatii.
Art. 5. – Asigura, prin procurorii specializati, valorificarea informatiilor, datelor, documentelor si materialelor, referitoare Ia initierea/savarsirea de infractiuni, transmise de catre Serviciu, obtinute ca urmare a punerii in aplicare a mandatului, in masura in care cunoasterea acestora este necesara pentru constituirea sau finalizarea unei cauze penale si nu afecteaza derularea activitatilor specifice pentru contracararea amenintarilor la adresa securitatii nationale.

Art. 6. – (1) Comunica, in mod operativ, dar nu mai tarziu de 60 de zile modul de valorificare a informarilor sau sesizarilor primite de la Serviciu, referitoare la infractiunile prevazute In art.2, cu exceptia cazurilor In care, lnainte de lmplinirea termenului mentionat, se solicita informatii suplimentare In legatura cu cauza.
(2) Termenul de 60 de zile curge de Ia data lnregistrarii informarii sau sesizarii Ia Parchet.

Art. 7. – (1) Pune Ia dispozitia Serviciului, Ia cerere sau din oficiu, date si informatii care prin natura lor prezinta interes operativ pentru contracararea sau prevenirea unor amenintari la adresa securitatii nationale.

(2) Pune Ia dispozitia Serviciului, datele si informatiile referitoare la implicarea unor cadre militare sau salariati civili ai acestuia In pregatirea sau savarsirea de infractiuni, daca apreciaza ca, prin aceasta, nu se impiedica sau ingreuneaza aflarea adevarului in cauza.

Art. 8 – Asigura protectia informatiilor clasificate rezultate din activitatea e de cooperare, sens in care, ia masurile necesare pentru obtinerea acordului scris al Serviciului, conform prevederilor legale, in vederea declasificarii documentelor inainte de introduce rea in dosarul cauzei.
Art. 9 – Asigura, Ia solicitarea Serviciului, consultanta, prin specialistii proprii, in domeniile de cooperare.

Art.1 0 – Desemneaza, prin Directia de lnvestigare a lnfractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism, procurorul in prezenta caruia se executa interventia contraterorista.

Art.11 – in cadrul activitatilor de cooperare, cadrele si mijloacele tehnice ale Serviciului nu pot fi deconspirate.

SECTIUNEA 2 · RESPONSABILITATILE SERVICIULUI

Art.12 – Efectueaza, in conditiile legii, la cererea Parchetului, activitati specifice in vederea obtinerii datelor si informatiilor privind pregatirea sau savarsirea unor infractiuni prevazute la art.2.

Art.13 – Pune Ia dispozitia Parchetului date, informatii si documente, cu respectarea prevederilor legale referitoare Ia accesul Ia informatii clasificate, care pot sprijini documentarea cauzelor aflate in lucru. Aceste informatii trebuie sa cuprinda suficiente elemente de identificare pentru adoptarea unor masuri specifice si pentru a putea fi valorificate in cadrul urmaririi penale.

Art.14 – (1) Acorda sprijin, prin compartimentele specializate, pentru completarea informatiilor in cauzele complexe dintre cele prevazute de art.2, aflate pe rolul Parchetului, scop in care desfasoara activitati de investigatii si supraveghere operativa.
(2) Acorda sprijin tehnic, prin compartimentele specializate pentruactivitati necesare punerii in aplicare a prevederilor art. 91 1
-91 5 si art.98 Cod Procedura Penala, care implica utilizarea mijloacelor tehnice specifice.
Art.15 – (1) Comunica Parchetului, Ia cerere sau din oficiu, informatiile obtinute din derularea activitatilor operative de realizare a securitatii nationale, care prezinta relevanta si pot fi valorificate in cadrul procesului penal.
(2) Informatiile destinate potrivit legii structurilor centrale ale Directiei de lnvestigare a lnfractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism si Directiei Nationale Anticoruptie se comunica exclusiv Procurorului General al Parchetului de pe langa Tnalta Curte de Casatie si Justitie.
Art.16 – Efectueaza, prin lucratori operativi anume desemnati, activitatile prevazute in art.224, alin.2 din Codul de Procedura Penala, in cazurile prevazute Ia art.2.

Art.17 – (1) Acorda sprijin, in conditiile legii, Ia solicitarea sensa a Parchetului, pentru clarificarea aspectelor referitoare Ia infractiunile prevazute in art.2, prin activitati specifice, potrivit competentei, precum si prin efectuarea de expertize sau constatari tehnico-stiintifice;
(2) La solicitarea scrisa a Parchetului, acorda sprijin tehnic, in conditiile prevazute de art.91 1 – 91 5 din Codul de Procedura Penala, in vederea constatarii savar~irii infractiunilor prevazute in art.2, in conditiile prevazute de art.465 din Codul de Procedura Penala, in baza unui plan comun de actiune;
(3) La solicitarea scrisa a Parchetului, pune Ia dispozitie, in termen de 15 de zile de Ia data obtinerii, informatiile provenite din bazele de date la care are acces in virtutea protocoalelor incheiate cu alte institutii.
Art.18 – Comunica Parchetului motivele care impiedica sau produc o intarziere semnificativa in solutionarea cererii formulate de acesta.”

Ce stabileşte protocolul în chestiunea schimbului de informaţii:

Art.20 – (1) Schimbul de informatii, date, documente si materiale se efectueaza de procurori si ofiteri anume desemnati, cu aprobarea conducerii Serviciului, respectiv a conducatorului structurii/unitatii de Parchet.
(2) in situatii exceptionale, pentru valorificarea unor oportunitati operative, schimbul de informatii se poate face si la nivelul de executie, cu incunostintarea, de indata, a conducerii Serviciului, respectiv a conducatorului structurii/unitatii de Parchet.

Art.21 – Schimbul se realizeaza Ia sediul unitatilor centrale sau teritoriale ale Serviciului sau in locuri anume stabilite de sefii acestor unitati si conducatorii structurii/unitatii de Parchet (centrale sau teritoriale).
Art.22- in cauze complexe, cooperarea efectiva se realizeaza pe baza unor planuri comune, aprobate de conducerile celor doua institutii, cu precizarea sarcinilor ce revin fiecarei parti.

(…)

Art.31 – Pentru valorificarea momentelor operative, in situatii deosebite, schimbul de informatii se poate face si cu privire Ia alte cauze, dupa obtinerea aprobarii verbale a sefilor celor doua institutii sau a inlocuitorilor legali ai acestora, urmand ca, in termen de 24 de ore, sa fie transmise, spre aprobare, Ia nivelul celor doua institutii, documentele necesare.

Leave A Comment

%d bloggers like this: