Prefectura Cluj-„Situaţie de urgenţă” la Pata Rât

March 30, 2018
400 Views

Miercuri, 28 martie 2018, la sediul Instituției Prefectului – Județul Cluj a avut loc
ședința extraordinară a Comitetului Județean pentru Situații de Urgență Cluj, la solicitarea
Consiliului Județean Cluj transmisă cu adresa nr. 9448/23.03.2018, prin care s-a solicitat
constatarea existenței unei situații de urgență raportat la fenomenul amplu de alunecare a
deșeurilor produs la depozitul de deșeuri de la Pata-Rât.
La ședință au participat un număr de 38 de membri, ședința fiind statutară.
A fost analizată solicitarea Consiliului Județean Cluj fiind adoptată cu unanimitate de
voturi (38 de voturi pentru) Hotărârea nr.1 din 28.03.2018 pe care o redăm mai jos:
HOTĂRÂREA NR.1
din 28.03.2018
Având în vedere:
– adresa Consiliului Județean Cluj nr.9448/23.03.2018 prin care se solicită constatarea
existenței unei situații de urgență raportat la fenomenul amplu de alunecare a deșeurilor
produs la depozitul de deșeuri Pata-Rât, completată prin adresa nr.9448/28.03.2018;
– raportul de expertiză tehnică a lucrărilor executate și a proiectului tehnic la Depozitul
neconform de deșeuri Pata-Rât cf. Contractului nr.34019/208/2017, înaintat de Consiliul
Județean Cluj cu adresa nr. 6479/27.02.2018;
– actul nr.840/26.03.2018 al Gărzii Naționale de Mediu – Comisariatul Județean;
– actul nr.4428/ 27.03.2018 al Administrației Bazinale de Apă Someș-Tisa.
În conformitate cu:
– prevederile art.2 lit.a, j; art.3; art.4, art.7; art.11; art.22 lit.a din O.U.G. nr.21/2004 privind
Sistemul Național de Management al Situațiilor de Urgență, cu modificările și completările
ulterioare;
– prevederile H.G. nr.557 din 3 august 2016 privind managementul tipurilor de risc – art.2,
art.4 alin.2, anexa nr.1 pct. 15 – poluări accidentale ale cursurilor de apă;
– prevederile Ordinului comun al M.A.I. și M.M.P nr.1422/192/2012 pentru aprobarea
Regulamentului privind gestionarea situațiilor de urgență generate de inundații, fenomene
meteorologice periculoase, accidente la construcții hidrotehnice, poluări accidentale pe
cursurile de apă și poluări marine în zona costieră;
În temeiul drepturilor conferite de H.G. nr.1491/2004 pentru aprobarea
Regulamentului–cadru privind structura organizatorică, atribuțiile, funcționarea și dotarea
comitetelor și centrelor operative pentru situații de urgență și ale Regulamentului de
organizare și funcționare al Comitetului Județean pentru Situații de Urgență Cluj, aprobat prin
Ordinul nr.336/10.02.2017 al Prefectului Județului Cluj, privind reactualizarea componenței
acestei structuri;
COMITETUL JUDEŢEAN PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ CLUJ
reunit în ședință extraordinară în data de 28.03.2018
HOTĂRĂŞTE:
Art.1 Se constată că fenomenul de poluare accidentală provenit de la depozitul de
deșeuri neconform Pata-Rât Cluj, prin antrenarea unui debit de levigat/amestec de apă-levigat
în pârâul Zăpodie îndeplinește condițiile unei „situații de urgență” așa cum este definită de
art.2 lit. a din O.U.G. nr.21/2004 privind Sistemul Național de Management al Situațiilor de
Urgență, cu modificările și completările ulterioare.
Art.2 Consiliul Județean Cluj, în calitate de beneficiar al lucrării „Închiderea
depozitului neconform de deșeuri Pata-Rât” va valorifica în regim de urgență soluțiile
stabilite prin raportul de expertiză a lucrărilor executate și a proiectului tehnic la Depozitul
neconform de deșeuri Pata-Rât (cf. contractului nr.34019/208/2017), înaintat Comitetului
Județean pentru Situații de Urgență Cluj, prin adresa nr.6479/27.02.2018, astfel cum au fost
concluzionate în actul înaintat de Consiliul Județean Cluj prin adresa nr. 9448/28.03.2018, cu
respectarea normelor legale incidente în materie.
Art.3 Instituțiile statului cu atribuții în domeniu, respectiv:
 Inspectoratul Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă „Avram Iancu” Cluj;
 Agenţia pentru Protecţia Mediului Cluj;
 Garda Naţională de Mediu – Serviciul Comisariatul Judeţean Cluj;
 A.N. Apele Române – Administraţia Bazinală de Apă Someş-Tisa;
 A.N. Apele Române – ABAST – Sistemul de Gospodărire a Apelor Cluj;
 Direcţia de Sănătate Publică a Judeţului Cluj;
 Direcţia Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor Cluj;
 Inspectoratul de Stat în Construcţii – Inspectoratul Regional în Construcţii NordVest
vor monitoriza în permanență, acțiunile și măsurile întreprinse de Consiliul Județean Cluj,
urmărind respectarea tuturor reglementărilor legale incidente în materie, potrivit
competențelor, în scopul stopării fenomenului de poluare accidentală de la depozitul de
deșeuri neconform Pata-Rât.
Art.4 Comitetul Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă va acorda, prin Grupul de suport
tehnic pentru gestionarea situațiilor de urgență generate de inundații, fenomene
meteorologice periculoase, accidente la construcții hidrotehnice și poluării accidentale,
constituit prin ordinul Prefectului Județului Cluj nr.537 din 08.12.2017, tot sprijinul necesar
Consiliului Județean Cluj și instituțiilor publice implicate în restabilirea stării de normalitate
la depozitul de deșeuri neconform de la Pata-Rât Cluj.
Art.5 Comitetul Național pentru Situații Speciale de Urgență, prin Inspectoratul Județean
pentru Situații de Urgență „Avram Iancu” Cluj va fi informat despre situația de urgență
apărută.
Art.6 Cu comunicarea dispozițiilor prezentei hotărâri se încredințează Secretariatul tehnic
permanent al Comitetului Județean pentru Situații de Urgență Cluj, asigurat de Centrul
Operațional din cadrul Inspectoratului pentru Situații de Urgență „Avram Iancu” al Județului
Cluj.
PREŞEDINTELE COMITETULUI JUDEŢEAN PENTRU
SITUAŢII DE URGENŢĂ CLUJ
PREFECT,
Dr.ing. Ioan Aurel CHERECHEŞ
VICEPREŞEDINTE
Inspector Șef al I.J.S.U. „Avram Iancu” Cluj

Col. Ioan MOLDOVAN

Leave A Comment

%d bloggers like this: