Consiliul Judetean Cluj-CONCURS DE RECRUTARE în data de 26.03.2018 pentru ocuparea postului contractual vacant de ADMINISTRATOR PUBLIC.

March 5, 2018
698 Views

                  CONSILIUL JUDEŢEAN CLUJ

A N U N Ţ Ă :

 

 

CONCURS DE RECRUTARE în data de 26.03.2018 ora 11:00 la sediul din Cluj-Napoca, calea Dorobanților nr. 106, județul Cluj, pentru ocuparea pe perioadă determinată a postului contractual vacant de ADMINISTRATOR PUBLIC.

La concursul organizat pentru ocuparea postului vacant poate participa orice persoană care îndeplineşte condiţiile generale şi condiţiile specifice de ocupare.

Condiţii generale de ocupare a postului:

 1. are cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România;
 2. cunoaşte limba română, scris şi vorbit;
 3. are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
 4. are capacitate deplină de exerciţiu;
 5. are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;
 6. îndeplineşte condiţiile de studii şi, după caz, de vechime sau alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs;
 7. nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.
 8. nu a fost destituit dintr-o funcţie publică sau nu i-a încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare în ultimii 7 ani dovedit, dacă este cazul, cu copia carnetului de muncă sau o adeverință;
 9. nu a desfăşurat activitate de poliţie politică, astfel cum este definită prin lege.

 

Condiţii specifice de ocupare a postului:

 1. studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă, într-unul din domeniile: științe juridice, științe economice, științe administrative, științe inginerești;
 2. vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcției: minim 5 ani;
 3. abilități, calități și aptitudini: abilități de comunicare și adaptabilitate la situații neprevăzute, capacitate de a evita și rezolva stări conflictuale, capacitate de analiză și sinteză, capacitate de a lua decizii, abilități de mediere și negociere, capacitate de rezolvare eficientă a problemelor;

 

BIBLIOGRAFIE:

 

 1. Constituția României din 21 noiembrie 1991 , republicată în M.O. nr. 767 din 31.10.2003;
 2. Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată în M.O. nr. 365 din 29.05.2007 cu modificările şi completările ulterioare;
 3. Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată în M.O. nr. 123 din 20.02.2007 cu modificările şi completările ulterioare;
 4. Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale publicată în M.O. nr. 618 din 18.07.2006 cu modificările şi completările ulterioare;
 5. Legea nr. 7/2004 privind Codul de conduită a funcţionarilor publici, republicată în M.O. nr. 525 din 02.08.2007 cu modificările şi completările ulterioare;
 6. Legea nr. 477/2004 privind Codul de conduită a personalului contractual din autoritățile și instituțiile publice publicată în M.O. nr. 1105 din 08.11.2004 cu modificările şi completările ulterioare;
 7. Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, republicată în Monitorul Oficial nr. 749/03.12.2013, cu modificările și completările ulterioare;
 8. Ordonanța de Guvern nr. 27/2002 privind reglementarea activităţii de soluţionare a petiţiilor, publicată în M.O. nr. 84 din 01.02.2002, cu modificările şi completările ulterioare;
 9. Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public, publicată în M.O. nr. 663 din 23.10.2001, cu modificările şi completările ulterioare;
 10. Hotărârea de Guvern nr. 123/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a <LLNK 12001 544 10 201   0 18>Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public republicată în M.O. nr. 167 din 08.03.2002, cu modificările şi completările ulterioare;

 

 

Tipul probelor de concurs:

 1. Selecţia dosarelor de înscriere – prin care se verifică îndeplinirea condiţiilor generale şi specifice de participare în termenul prevăzut de 19 alin. 2 din HG nr. 286/2011;
 2. Proba scrisă din data de 26.03.2018 prin care se testează cunoştinţele teoretice necesare ocupării postului pentru care se organizează concursul;
 3. Interviul – constă în testarea abilităţilor, aptitudinilor şi motivaţiei candidaţilor pe baza unor criterii de evaluare şi se susţine în data de 30.03.2018, termen prevăzut de art. 24 alin. 5 din HG nr. 286/2011.

Se pot prezenta la următoarea etapă numai candidaţii declaraţi admişi la etapa precedentă.

 

DOSARUL DE CONCURS se depune în termen de 10 zile lucrătoare de la data afişării anunţului, respectiv în perioada 2.03.2018 – 15.03.2018, la sediul Consiliului Judeţean Cluj, camera 305 – Serviciul Resurse Umane, de luni până joi între orele 900-1500 şi vineri între orele 900-1200.

Conform prevederilor art. 6 din Hotărârea de Guvern nr. 286/2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare, pentru înscrierea la concurs candidaţii vor prezenta un dosar de concurs care va conţine următoarele documente:

 1. a) cerere de înscriere la concurs adresată conducătorului autorităţii sau instituţiei publice organizatoare;
 2. b) copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
 3. c) copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum şi copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituţia publică;
 4. d) carnetul de muncă sau, după caz, adeverinţele care atestă vechimea în muncă, în meserie şi/sau în specialitatea studiilor, în copie;
 5. e) cazierul judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcţia pentru care candidează;
 6. f) adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate;
 7. g) curriculum vitae;
 8. h) copia certificatului de căsătorie şi naştere pentru persoanele al căror nume s-a schimbat.
 9. i) declarație că nu a fost condamnat definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.
 10. j) declarație că nu a fost destituit dintr-o funcţie publică sau nu i-a încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare în ultimii 7 ani dovedit, dacă este cazul, cu copia carnetului de muncă sau o adeverință;
 11. k) declarație că nu a desfăşurat activitate de poliţie politică, astfel cum este definită prin lege.

Adeverinţa care atestă starea de sănătate conţine, în clar, numărul, data, numele emitentului şi calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătăţii.

În cazul documentului prevăzut la litera e), candidatul declarat admis la selecţia dosarelor, care a depus la înscriere o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale, are obligaţia de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel

mai târziu până la data desfăşurării probei scrise a concursului.

Actele prevăzute la litera b)-d) vor fi prezentate şi în original în vederea verificării conformităţii copiilor cu acestea.

 

                                                                                    Afişat în data de 01.03.2018

 

Ataşăm în continuare:

 • Formularul de Cerere de înscrire la concurs;
 • Formatul standard al Adeverinţei, care atestă vechimea în muncă şi în specialitatea studiilor, dobândită după data de 01.01.2011, aprobat prin Ordinul Preşedintelui A.N.F.P. nr. 192/17.01.2013.
 • Declaratiile pe propria raspundere

 

 

 

 

MODEL C E R E R E

 

Către,

          PREȘEDINTELE CONSILIULUI JUDEŢEAN CLUJ

 

 

 

 

Subsemnatul(a)________________________________________________________________domiciliat(ă) în

localitatea____________________________________, strada__________________________________________, nr.______, județul______________________________posesor al C.I. seria ______ nr. ______________ eliberat de _______________________la data __________________prin prezenta solicit înscrierea la concursul de recrutare organizat în data______________________pentru ocuparea postului vacant de Administrator public în cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Cluj.

 

 

 

 

Data:                                                                                                        Semnătura:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexa  nr.1 la Ordinul ANFP nr.192/2013

 

 

Denumire angajator

Date de identificare ale angajatorului (adresă completă, CUI)

Date de contact ale angajatorului (telefon, fax)

Nr.de înregistrare/Data înregistrării

 

ADEVERINŢĂ

 

 

Prin prezenta se atestă faptul că dl/d-na………………………………………………………., posesor al B.I./C.I, seria………………, nr………………, CNP…………………………………………………………, a fost/este angajatul ……………………………………………………………., în baza actului administrativ de numire nr………………;/contractului individual de muncă/, cu normă întreagă/cu timp parţial de……….ore/zi, încheiat pe durată determinată/nedeterminată, înregistrat în registrul general de evidenţă a salariaţilor cu nr……../…………………….  , în funcţia/meseria/ocupaţia de 1……………………………………………………….

Pentru exercitarea atribuţiilor stabilite în fişa postului aferentă contractului individual de muncă/actului administrativ de numire au fost solicitate studii de nivel .2……………………………… , în specialitatea………………………………………………..

Pe durata executării contractului individual de muncă/raporturilor de serviciu, dl./d-na…………………………………………………………………………………………………. a dobândit:

– vechime în muncă: ………………….ani……..luni…….zile

– vechime în specialitatea studiilor: ………………..ani………….luni……….zile.

Pe durata executării contractului individual de muncă/raporturilor de serviciu au intervenit următoarele mutaţii (modificarea, suspendarea, încetarea contractului individual de muncă/raporturilor de serviciu):

 

Nr.

crt

Mutaţia

intervenită

Data Meseria/funcţia/ocupaţia cu

indicarea clasei/gradaţiei

profesionale

Nr. şi data actului pe baza

căruia se face

înscrierea şi temeiul legal

 

În perioada lucrată a avut……………………..zile de concediu medical şi ………………. concediu fără plată.

În perioada lucrată, d-lui/d-nei………………………….. nu i s-a aplicat nici o sancţiune disciplinară/ i s-a aplicat sancţiunea disciplinară……………………………

 

Cunoscând normele penale incidente în materia falsului în declaraţii, certificăm că datele cuprinse în prezenta adeverinţă sunt reale, exacte şi complete.

 

Data                                    Numele şi prenumele reprezentantului legal al angajatorului3,

………………….                                           Semnătura reprezentantului legal al angajatorului,

 

Ştampila angajatorului

 

 

1 – prin raportare la Clasificarea Ocupaţiilor din România şi la actele normative care stabilesc funcţii

   2 –  se va indica nivelul de studii (mediu /superior)

  3 – persoana care potrivit legii /actelor juridice constitutive/altor tipuri de acte legale reprezintă angajatorul în relaţiile cu terţii

 

Declarații pe propria răspundere^6

 

Subsemnatul (a) ………………………………………………………………………, legitimat(ă) cu CI/BI seria …….. numărul……………………., eliberat(ă) de……………………………………………………… la data de  ……………………………. declar pe propria răspundere următoarele:

 

 • AM fost    /   NU am fost     condamnat(ă) definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie

 

 • AM fost    /   NU am fost      destituit(ă) dintr-o funcție publică în ultimii 7 ani

 

și/sau

 

 • MI-A încetat     /    NU mi-a încetat     contractul individual de muncă pentru motive disciplinare în ultimii 7 ani.

 

 • AM desfășurat  /   NU am desfășurat    activităţi de poliţie politică, astfel cum este definită prin lege.

 

 

Acord privind datele cu caracter personal^7

 Sunt de acord cu transmiterea informațiilor și documentelor, inclusiv date cu caracter personal necesare îndeplinirii atribuțiilor membrilor comisiei de concurs, membrilor comisiei de soluționare a contestațiilor și ale secretarului, în format electronic.

 

 

Declar pe propria răspundere, cunoscând prevederile <LLNK 12017     0902 272 326 24>art. 326 din Codul penal cu privire la falsul in declaraţii, că datele furnizate în acest formular sunt adevărate.

 

 

 

Data ………………………..

  

Semnătura …………………………..

Leave A Comment

%d bloggers like this: