Concursul pentru Administrator public în cadrul Consiliului Judetean Cluj va avea loc in 26 martie 2018

February 27, 2018
1,074 Views

Din Dispozitia Presedintelui Consiliului Judetean Cluj aflam ca in 26 martie 2018 are loc CONCURSUL   de recrutare din data de 26.03.2018 pentru ocuparea functiei contractuale de conducere de Administrator Public în cadrul Consiliului Judetean Cluj

Iata Dispozitia si comisiile de concurs si solutionare a constestatiilor :

Dispozitia 105- 22 februarie 2018 cu privire la constituirea comisiilor de  concurs si de solutionare a  contestatiilor pentru concursul de recrutare din data de 26.03.2018 pentru ocuparea functiei contractuale de conducere de administrator public în cadrul Consiliului Judetean Cluj

R O M Â N I A

JUDEŢUL CLUJ

CONSILIUL JUDEŢEAN

P R E Ş E D I N T E

D I S P O Z I Ţ I A Nr. 105

din 22 februarie 2018

cu privire la constituirea comisiilor de concurs şi de soluţionare a contestaţiilor

pentru concursul de recrutare din data de 26.03.2018 pentru

ocuparea funcției contractuale de conducere de administrator public

în cadrul Consiliului Județean Cluj

Preşedintele Consiliului Judeţean Cluj,

Văzând referatul Direcţiei Generale Buget-Finanţe, Resurse Umane nr. 5648/21.02.2018 prin care se propune spre aprobare constituirea comisiilor de concurs şi de soluţionare a contestaţiilor la concursul de recrutare organizat în data de 26.03.2018 pentru ocuparea funcției contractuale vacante de conducere de Administrator public în cadrul Consiliului Județean Cluj;

În conformitate cu prevederile:

  • art. 8 din Anexa la H.G. nr. 286/2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare;

  • art. 104 alin. (1) lit. f din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

În temeiul drepturilor conferite de art. 106 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

d i s p u n e :

Art. 1. Se constituie comisia de concurs la concursul de recrutare organizat în data de 26.03.2018, pentru ocuparea funcţiei contractuale vacante de conducere de Administrator public în cadrul Consiliului Județean Cluj, cu următoarea componenţă:

– Preşedinte: Vákár István-Valentin, Vicepreședinte Consiliul Judeţean Cluj;

– Membru: Alina-Ligia Cîineanu, Director executiv, Direcția Administrație și Relații Publice

– Membru: Cristina Șchiop-Director general, Direcția Generală Buget-Finanțe, Resurse Umane

– Secretar: Livia Pece-consilier, Serviciul Resurse Umane

Art. 2. Se constituie comisia de soluţionare a contestaţiilor la concursul de recrutare organizat în data de 26.03.2018, pentru ocuparea funcţiei contractuale vacante de conducere de Administrator public în cadrul Consiliului Județean Cluj, cu următoarea componenţă:

– Preşedinte: Simona Gaci-Secretar al județului

– Membru: Mariana Rațiu-Director executiv, Direcția Dezvoltare și Investiții

– Membru: Ștefan-Eduard Iliescu-Director executiv, Direcția juridică

– Secretar: Livia Pece

Art. 3. Cu ducerea la îndeplinire şi punerea în aplicare a prevederilor prezentei dispoziţii se încredinţează Direcţia Generală Buget-Finanţe, Resurse Umane prin Serviciul Resurse Umane.

Art. 4. Prezenta dispoziţie se comunică, prin grija secretarului județului în termenul prevăzut de lege, membrilor comisiilor, Direcţiei Buget-Finanţe, Resurse Umane şi Prefectului Judeţului Cluj.

A v i z a t :

P R E Ş E D I N T E , SECRETAR AL JUDEŢULUI ,

Alin TIȘE Simona GACI

1 Comments

  1. Manastire-n intr-un picior ,
    Ghici cine castiga concursul
    TB uluc SE VA STI REPEDE
    finutu ALINE

Leave A Comment

%d bloggers like this: