Administrator public in cadrul Consiliului Județean Cluj. Vezi cum se numeste si se elibereaza din functie

December 17, 2017
7,482 Views

Administrator public in cadrul Consiliului Județean Cluj

In Sedinta Ordinara a Consiliului Judetean Cluj din data 19 decembrie 2017 , la punctul 7 avem

7. Proiect de hotarare privind aprobarea criteriilor, procedurii pentru numirea si eliberarea din functie, precum si a atributiilor specifice functiei de administrator public din cadrul Consiliului Judetean Cluj

care contine :

R O M Â N I A

JUDEŢUL CLUJ

CONSILIUL JUDEŢEAN

Nr. 36171 / 12.12.2017

 

REFERAT  DE  APROBARE

privind aprobarea criteriilor, procedurii pentru numirea și eliberarea din funcție, precum și a atribuțiilor specifice funcției de administrator public

din cadrul Consiliului Județean Cluj

 

 1. Motivul adoptării proiectului de hotărâre:

Prin Hotărârea Consiliului Județean Cluj nr. 233 din 29.09.2017 privind aprobarea Organigramei și a Statului de funcții ca urmare a reorganizării activității aparatului de specialitate al Consiliului Județean Cluj s-a aprobat funcția de administrator public în cadrul Consiliului Județean Cluj.

Conform prevederilor art. 113 alin. (2) – (4) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată cu modificările și completările ulterioare, numirea și eliberarea din funcție a administratorului public se fac de președintele consiliului județean, pe baza unor criterii, proceduri și atribuții specifice, aprobate de consiliul județean. Numirea în funcție se face pe bază de concurs. Administratorul public poate îndeplinii, în baza unui contract de management, încheiat în acest sens cu președintele consiliului județean, atribuții de coordonare a aparatului de specialitate sau a serviciilor publice de interes județean. Președintele consiliului județean poate delega către administratorul public, în condițiile legii, calitatea de ordonator principal de credite.

Astfel președintele consiliului județean și administratorul public, ca autoritate executivă și consiliul județean, ca autoritate deliberativă, creează cadrul adecvat identificării problemelor și propunerii de soluții pentru remedierea acestora prin elaborarea și implementarea unor planuri de acțiune locale.

Administratorul public nu este funcționar public și ca urmare nu i se aplică Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcționarilor public, republicată cu modificările și completările ulterioare, ci este personal contractual, drepturile, obligațiile, răspunderile, etc fiind stabilite prin contractul de management.

 1. Impactul socio-economic : nu e cazul

III.  Impactul financiar asupra bugetului judeţului : nu e cazul

 1. Impactul asupra reglementărilor interne în vigoare: Prezenţa administratorului public se conturează ca o necesitate a managementului public modern de atragere unor profesionişti/specialişti care să îmbine cunoştinţe de natură tehnică, ştiinţifică, administrativă, cu aptitudini şi abilităţi manageriale.
 2. Consultări derulate în vederea elaborării proiectului de hotărâre: nu e cazul
 3. Activităţi de informare publică privind elaborarea proiectului de hotărâre: nu e cazul

VII. Măsuri de implementare necesare, respectiv modificările instituţionale şi funcţionale preconizate :nu e cazul

VIII. Concluzii, constatări şi propuneri:

Ţinând cont de argumentele prezentate mai sus, considerăm necesar şi oportun proiectul de hotărâre privind aprobarea criteriilor, procedurii pentru numirea și eliberarea din funcție, precum și a atribuțiilor specifice funcției de administrator public din cadrul Consiliului Județean Cluj, întocmit cu sprijinul Serviciului Resurse Umane ca şi compartiment de resort din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Cluj, persoana de contact fiind doamna Mocan Corina, şef al serviciului.

Pentru aceste considerente, propun analizarea proiectului de hotărâre întocmit, conform procedurilor prevăzute de Regulamentul de organizare şi funcţionare a Consiliului Judeţean Cluj, în vederea supunerii lui spre aprobare, în prima şedinţă ordinară a Consiliului Judeţean Cluj.

 

 

PREŞEDINTE,

Alin TIȘE

 

Director general: Șchiop Cristina

Șef serviciu RU: Mocan Corina

ROMÂNIA                                                                                                 

JUDEȚUL CLUJ                                                                     

CONSILIUL JUDEȚEAN

 

PROIECT DE HOTĂRÂRE

privind aprobarea criteriilor, procedurii pentru numirea și eliberarea din funcție, precum și a atribuțiilor specifice funcției de administrator public

din cadrul Consiliului Județean Cluj

 

Consiliul Judeţean Cluj, întrunit în şedinţă ordinară;

Având în vedere Referatul de aprobare cu nr. 36171/2017 la Proiectul de hotărâre privind aprobarea criteriilor, procedurii pentru numirea și eliberarea din funcție, precum și a atribuțiilor specifice funcției de administrator public din cadrul Consiliului Județean Cluj, propus de preşedintele Consiliului Judeţean Cluj, domnul Alin Tişe, însoţit de Raportul compartimentului de resort din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Cluj nr. 36171 /2017 şi de Raportul Comisiei de specialitate nr. _____;

Având în vedere:

 • Hotărârea Consiliului Județean Cluj nr. 233/2017 privind aprobarea Organigramei și a Statului de funcții ca urmare a reorganizării activității aparatului de specialitate al Consiliului Județean Cluj.

În conformitate cu prevederile:

 • 113 alin. (2)-(4) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

Fiind îndeplinite prevederile cuprinse în art. 94-98, coroborate cu art. 44-45 din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

În temeiul drepturilor conferite prin art. 115 alin. (1) lit. c) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

 

h o t ă r ă ş t e:

 

Art. 1. Se aprobă criteriile, procedura pentru ocuparea și eliberarea din funcție, precum și atribuțiile specifice funcției de administrator public din cadrul Consiliului Județean Cluj, conform anexei nr. 1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre .

Art. 2. Se aprobă modelul-cadru al contractului de management, conform anexei nr. 2, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

            Art. 3. Cu punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri se încredinţează preşedintele Consiliului Judeţean Cluj, prin Direcţia Generală Buget-Finanţe, Resurse Umane.

Art. 4. Prezenta hotărâre se comunică prin intermediul secretarului judeţului, în termenul prevăzut de lege, Direcţiei Generale Buget-Finanţe, Resurse Umane,  precum şi Prefectului Judeţului Cluj şi se aduce la cunoştinţă publică prin afişare la sediul Consiliului Judeţean Cluj şi pe pagina de internet „www.cjcluj.ro”.

 

Contrasemnează:

                  PREŞEDINTE,                                                             SECRETAR AL JUDEŢULUI,

                      Alin TIȘE                                                                                     Simona GACI

 

 

Nr…….…. din …………decembrie 2017

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu respectarea prevederilor legale privind majoritatea de voturi, astfel:  … voturi “pentru”, … voturi “contra”, ….” abţineri” şi …. nu au votat

ROMÂNIA                                                                                                 Anexa nr. 1

JUDEȚUL CLUJ                                                                      la Hotărârea nr.______/2017

CONSILIUL JUDEȚEAN

 

 

 

Criteriile, procedura pentru numirea și eliberarea din funcție,

precum și atribuțiile specifice funcției de administrator public

din cadrul Consiliului Județean Cluj

 

 

 1. Criterii generale de ocupare a postului de administrator public:
 2. are cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România;
 3. cunoaşte limba română, scris şi vorbit;
 4. are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
 5. are capacitate deplină de exerciţiu;
 6. are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;
 7. îndeplineşte condiţiile de studii şi, după caz, de vechime sau alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs;
 8. nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.
 9. nu a fost destituit dintr-o funcţie publică sau nu i-a încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare în ultimii 7 ani dovedit, dacă este cazul, cu copia carnetului de muncă sau o adeverință;
 10. nu a desfăşurat activitate de poliţie politică, astfel cum este definită prin lege.

 

 1. Criterii specifice de ocupare a postului de administrator public:
 2. studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă, într-unul din domeniile: științe juridice, științe economice, științe administrative, științe tehnice;
 3. vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcției de minim 5 ani;
 4. abilități, calități și aptitudini: abilități de comunicare și adaptabilitate la situații neprevăzute, capacitate de a evita și rezolva stări conflictuale, capacitate de analiză și sinteză, capacitate de a lua decizii, abilități de mediere și negociere, capacitate de rezolvare eficientă a problemelor;

 

III. Procedura de selecție a candidaților pentru ocuparea funcției de administrator public

Ocuparea postului de administrator public se face prin concurs de recrutare pentru care se aplică prevederile Hotărârii de Guvern nr. 286/2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice cu modificările și completările ulterioare.

 

 1. Numirea în funcția de administrator public
 2. Numirea în funcție a administratorului public se face prin dispoziție a Președintelui Consiliului Județean Cluj, pe perioadă determinată, dar nu mai mult decât mandatul Președintelui Consiliului Județean Cluj, aceasta fiind prevăzută în contractul de management.
 3. Între Președintele Consiliului Județean Cluj și administratorul public se va încheia un contract de management în temeiul art. 113 alin. (3) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată cu modificările și completările ulterioare.

 

 1. Eliberarea din funcție a administratorului public

Eliberarea din funcție a administratorului public se face prin dispoziție a Președintelui Consiliului Județean Cluj în următoarele situații:

 1. expirarea perioadei pentru care a fost încheiat contratul de management, dacă părțile nu a renegociat prelungirea lui;
 2. revocarea din funcție a administratorului public în cazul neîndeplinirii obligațiilor;
 3. prin acordul de voință a părților semnatare a contractului de management, la data convenită de acestea;
 4. renunțarea de către administratorul public la mandatul încredințat, dacă nu i s-au asigurat condițiile prevăzute în contract;
 5. apariția unei situații de incompatibilitate prevăzută de lege;
 6. decesul sau punerea sub interdicție judecătorească a administratorului public.

 

 1. Salarizarea administratorului public

Salarizarea administratorului public se face conform prevederilor legale în vigoare privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice.

 

VII. Atribuții specifice funcției de administrator public

 1. Poate îndeplini atribuții de coordonare a unor compartimente și servicii din cadrul aparatului de specialitate, delegate de către Președintele Consiliului Județean Cluj.
 2. Poate îndeplini atribuții de coordonare a unor servicii de interes județean, delegate de către Președintele Consiliului Județean Cluj.
 3. Sprijină și urmărește realizarea planurilor și activităților, ce-i sunt stabilite prin dispoziție de către Președintele Consiliului Județean Cluj.
 4. Colaborează cu vicepreședinții Consiliului Județean Cluj pentru a pune în executare și pentru a urmării realizarea măsurilor necesare în faza premergătoare și în cea de înlăturare a urmărilor situațiilor de urgență, în limita competențelor stabilitate de Președintele Consiliului Județean Cluj.
 5. Face propuneri pentru asigurarea managementului resurselor umane, financiare, tehnice și/sau materiale ale Consiliului Județean Cluj pe care le gestionează în limita competențelor ce îi sunt delegate de președintele consiliului județean,
 6. Asigură gestionarea și utilizarea eficientă a bunurilor aflate în proprietatea publică și privată a județului Cluj,
 7. Propune planuri de acțiune pentru implementarea strategiilor consiliului județean și urmărește realizarea acestora,
 8. Alte atribuții relevante postului, încredințate de către Președintele Consiliului Județean Cluj prin act administrativ.

 

VIII. Evaluarea administratorului public

Ținând cont de specificul activității administratorului public, evaluarea acestuia se va realiza pe baza raportului și a indicatorilor de performanță stabiliți prin dispoziție a Președintelui Consiliului Județean Cluj pentru anul pentru care se face evaluarea. Procesul de evaluare se desfășoară anual, în perioada 01-30 ianuarie a anului curent pentru anul anterior, pe baza redactării raportului de activitate și este realizată de către Președintele Consiliului Județean Cluj.

 

Contrasemnează:

                  PREŞEDINTE,                                                             SECRETAR AL JUDEŢULUI,

                     Alin TIȘE                                                                                     Simona GACI

 

ROMÂNIA                                                                                            Anexa nr. 2

JUDEȚUL CLUJ                                                                      la Hotărârea nr.______/2017

CONSILIUL JUDEȚEAN

 

 

CONTRACT – CADRU DE MANAGEMENT

Nr._________din data_________________

 

 

  Încheiat în temeiul Legii administrației publice locale nr. 215/200, republicată cu modificările și completările ulterioare.

 

CAP. I

PĂRŢILE CONTRACTANTE

ART. 1

(1) Domnul/Doamna___________________, în calitate de preşedinte al Consiliului Judeţean Cluj, cu sediul în municipiul Cluj-Napoca, Calea Dorobanţilor nr. 106, denumit în continuare Președintele Consiliului Județean Cluj, pe de o parte

şi

(2) Domnul/Doamna ____________________________, domiciliat/ă  în localitatea  ____________, str. _________, nr. _____, ap. ____, posesor al cărţii de identitate seria _____. nr. _____________ eliberată de __________________________, la data de ________________, CNP ___________________________, denumit în continuare administrator public al Consiliului Județean Cluj, pe de altă parte,

 

au convenit încheierea prezentului contract de management.

   

    CAP. II

    OBIECTUL CONTRACTULUI

ART. 2

Administratorul public îndeplinește atribuțiile delegate de Președintele Consiliului Județean Cluj și urmărește îndeplinirea obiectivelor și criteriilor de performanță stabilite prin Dispoziția Președintelui Consiliului Județean Cluj nr._______/________, în schimbul drepturilor salariale stabilite în condițiile prezentului contract.

 

CAP. III

  DURATA CONTRACTULUI

ART. 3

Prezentul contract de management se încheie pe o durată de ______________dar, nu mai mult de durata mandatului Președintelui Consiliului Județean Cluj, începând cu data de __________________. La expirarea termenului părțile pot conveni prelungirea acestuia.

 

    CAP. IV

    DURATA MUNCII

ART. 4

Durata timpului de muncă este de 8 ore/zi, adică 40 ore/săptămână, exercitat în programul normal de lucru al aparatului de specialitate.

 

CAP. V

    SALARIZAREA

ART. 5

 • Pentru activitatea prestată conform dispoziţiilor prezentului contract, administratorul public beneficiază de un salariu de bază lunar brut de _______________lei stabilit conform Legii nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice.
 • Alte elemente constitutive: a) sporuri__________________________
 1. b) alte adaosuri____________________
 • Administratorul public beneficiază de toate drepturile salariale prevăzute pentru funcțiile contractuale din administrația publică locală, stabilite prin lege sau prin contractul colectiv de muncă.
 • Orele suplimentare prestate în afara programului normal de lucru sau în zilele de sărbători legale se compensează, conform prevederilor legale în vigoare.
 • Remuneraţia prevăzută la alin. (1) se acordă administratorului public din bugetul instituţiei la data de 9 a fiecărei luni.

 

    Cap. VI

    ALTE CLAUZE

ART. 6

 • Perioada de preaviz în cazul concedierii este de 20 de zile lucrătoare.
 • Perioada de preaviz în cazul demisiei este de 20 de zile lucrătoare.

 

CAP. VII

    DREPTURILE ŞI OBLIGAŢIILE PĂRŢILOR

ART. 7

(1) Administratorul public are, în principal, următoarele drepturi:

 1. dreptul să beneficieze de condiţii corespunzătoare pentru realizarea obiectului prezentului contract;
 2. dreptul să primească remuneraţia prevăzută la art. 5 alin (1) pentru activitatea prestată conform dispoziţiilor prezentului contract;
 3. dreptul de a beneficia de alte sporuri, premii și alte adaosuri, conform nomelor legale;
 4. dreptul la formare profesională;
 5. dreptul la concediu de odihnă anual, conform prevederilor legale pentru personalul bugetar;
 6. dreptul la zile libere plătite pentru sărbătorile legale, evenimente familiale deosebite, acordate în condiţiile prevăzute de legislaţia muncii, aplicabilă personalului contractual;
 7. dreptul la concediu medical potrivit legii;
 8. dreptul la decontarea cheltuielilor de delegare în interesul serviciului, în limita şi în condiţiile prevăzute pentru personalul din cadrul instituţiilor publice;
 9. dreptul la securitate și sănătate în muncă.
 10. dreptul la informare nelimitată asupra activității consiliului județean în domeniile în care își desfășoară activitatea curentă sau care au legătură cu cestea, având acces la toate documentele relevante în acest sens;
 11. dreptul de a fi sprijinit de consiliul județean.

 

 • Administratorul public are, în principal, următoarele obligații:
 1. Să ducă la îndeplinire obiectivele și criteriile de performanță stabilite prin Dispoziție a Președintelui Consiliului Județean Cluj.
 2. Să îndeplinească următoarele atribuții delegate de către Președintele Consiliului Județean Cluj, în limitele impuse de către acesta.
 3. ______________________________
 4. ______________________________
 5. _____________________________

 

ART. 8

(1) Președintele Consiliului Județean Cluj are, în principal, următoarele drepturi:

 1. să solicite administratorului public îndeplinirea obiectivelor și atingerea indicatorilor de performanță;
 2. să solicite administratorului public, periodic, prezentarea de rapoarte și/sau alte documente privind îndeplinirea obiectivelor și atingerea indicatorilor de performanță;
 3. să fie informat periodic asupra modului de îndeplinire a obligațiilor angajaților din subordine, dispunând măsuri de îmbunătățire a activității.

 

(2) Președintele Consiliului Județean Cluj are, în principal, următoarele obligaţii:

 1. să asigure administratorului public libertate în organizarea, coordonarea și gestionarea activității aparatului de specialitate al Consiliului Județean Cluj, cu excepția limitărilor prevăzute de lege și de prezentul contract;
 2. să plătească administratorului public, integral și la termenele stabilite, toate drepturile bănești care i se cuvin;
 3. să evalueze periodic realizarea indicatorilor de performanță stabiliți conform Dispoziției emise în acest sens de către Președintele Consiliului Județean Cluj;
 4. să sprijine administratorul public în demersurile de îndeplinire a obiectivelor și a indicatorilor de performanță.

 

    CAP. VIII

    CLAUZĂ DE LOIALITATE ȘI DE CONFIDENȚIALITATE

ART. 9

 • Administratorul public este obligat să-și folosească întreaga capacitate de muncă și profesională în interesul Consiliului Județean Cluj.
 • Exercitarea funcției de administrator public este incompatibilă cu calitatea de consilier județean sau membru al consiliului de administrație al societăților comerciale aflate în subordinea/coordonarea Consiliului Județean Cluj; starea de incompatibilitate intervine și în cazul soțului/soției sau rudelor de gradul I ale administratorului public.
 • Nu pot îndeplini funcția de administrator public soțul/soția Președintelui Consiliului Județean Cluj sau rudele acestuia, până la gradul al IV-lea inclusiv.
 • Îi sunt interzise administratorului public orice fel de activități în beneficiul unor instituții concurente sau care se află în relații contractuale cu Consiliul județean Cluj.
 • Pe toată durata prezentului contract, administratorul public este obligat să păstreze, cu rigurozitate, confidențialitatea asupra datelor, informațiilor și documentelor referitoare la activitatea Consiliului județean Cluj, cărora li s-a conferit acest caracter. Obligația se menține pe 1 an de la încetarea prezentului contract.

 

CAP IX

        RĂSPUNDEREA PĂRȚILOR

Art. 10

 • Pentru neîndeplinirea sau îndeplinirea necorespunzătoare a obligațiilor prevăzute de prezentul contract, părțile răspund potrivit legii.
 • Administratorul public răspunde potrivit legii – civil, contravențional, material sau penal – după caz, pentru nerespectarea prevederilor legale și pentru daunele produse Județului Cluj și Consiliului Județean Cluj prin orice act al său contrar intereselor acestuia, prin acte de gestiune imprudentă, utilizarea abuzivă sau neglijentă a valorilor materiale și bănești ale Consiliului Județean Cluj.
 • Răspunderea administratorului public este angajată pentru nerespectarea prevederilor legii, ale prezentului contract, ale hotărârilor adoptate de Consiliul Județean Cluj și ale dispozițiilor emise de Președintele Consiliului Județean Cluj, după caz.

           

CAP X

        FORȚA MAJORĂ

Art. 11

 • Niciuna dintre părțile contractante nu răspunde de neexecutarea la termen și/sau de executarea în mod necorespunzător, total sau parțial, a fiecărei obligații care îi revine în baza prezentului contract dacă, neexecutarea sau executarea necorespunzătoare a obligației respective a fost cauzată de forța majoră așa cum este definită de lege.
 • Partea care invocă forța majoră să notifice celeilalte părți, în termen de 24 de ore, producerea evenimentului și să ia toate măsurile posibile în vederea limitării consecințelor lui.
 • Dacă în termen de 15 zile de la producere, evenimentul respectiv nu încetează, părțile au dreptul să își notifice încetarea de plin drept a prezentului contract, fără ca vreuna dintre ele să pretindă daune.

 

CAP XI

        MODIFICAREA CONTRACTULUI

Art. 12

 • Prevederile prezentului contract se vor adapta corespunzător reglementărilor legale ulterioare încheierii acestuia și care îi sunt aplicabile.
 • Pe parcursul încheierii contractului, părțile pot să modifice, de comun acord, criteriile de performanță și valoarea indicatorilor de performanță în scopul de a le adapta evoluției situației conjuncturale.
 • Modificarea se face prin act adițional semnat de ambele părți care este parte integrantă a acestui contract.

CAP XII

        ÎNCETAREA CONTRACTULUI

Art. 13 Prezentul contract încetează în următoarele situații:

 • La expirarea perioadei pentru care a fost încheiat, dacă părțile nu au renegociat prelungirea lui.
 • Prin acordul părților, la data convenită de acestea.
 • La renunțarea administratorului public la mandatul încredințat.
 • La decesul sau punerea sub interdicție judecătorească a administratorului public.
 • La apariția unor situații de incompatibilitate prevăzute de lege.
 • La revocarea din funcție a administratorului public prin Dispoziție a Președintelui Consiliului Județean Cluj.
 • Alte situații prevăzute expres de lege.

 

        CAP XIII

        LITIGII

Art. 14

Litigiile izvorâte din încheierea, executarea, modificarea, încetarea și interpretarea clauzelor prezentului contract se rezolvă pe cale amiabilă sau judecătorească. În cazul în care rezolvarea neînțelegerilor nu este posibilă pe cale amiabilă, litigiile vor fi supuse spre soluționare instanțelor judecătorești competente.

 

        CAP XIV

        DISPOZIȚII FINALE

Art. 15

 • Orice modificare privind clauzele contractuale în timpul executării prezentului contract impune încheierea unui act adițional la contractul de management, conform dispozițiilor legale.
 • În cazul în care părțile își încalcă obligațiile proprii, neexercitarea – de către partea care suferă vreun prejudiciu – a dreptului de a cere executarea – întocmai sau prin echivalent bănesc – a obligației respective nu înseamnă ca ea a renunțat la acest drept.
 • Conflictele în legătură cu încheierea, executarea, modificarea, suspendarea sau încetarea prezentului contract sunt soluționate de instanța judecătorească competentă, material și teritorial, potrivit legii.
 • Prevederile prezentului contract se completează cu prevederile Legii administrației publice locale nr. 215/2001, republicată cu modificările și completările ulterioare, ale Legii nr. 53/2003 – Codul muncii, republicată cu modificările și completările ulterioare și ale Legii privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în vigoare.
 • Prezentul contract a fost încheiat astăzi, _________________________în 2 exemplare originale, câte unul pentru fiecare parte, cu valoare juridică egală și intră în vigoare la data semnării lui de către părți.

 

 

 

         PREŞEDINTE,                                                          ADMINISTRATOR PUBLIC,

CONSILIUL JUDEŢEAN CLUJ                                   

 ________________________________                                   ________________________________________                                

 

 

Contrasemnează:

                  PREŞEDINTE,                                                             SECRETAR AL JUDEŢULUI,

                      Alin TIȘE                                                                                     Simona GACI

 

R O M Â N I A

JUDEŢUL CLUJ

CONSILIUL JUDEŢEAN

Direcţia Generală

Buget-Finanţe, Resurse Umane

Nr. 36171 /12.12.2017

 

R A P O R T U L

asupra proiectului de hotărâre privind aprobarea criteriilor, procedurii pentru

numirea și eliberarea din funcție, precum și a atribuțiile specifice funcției de

administrator public din cadrul Consiliului Județean Cluj

 

În conformitate cu prevederile art. 98 coroborate cu ale art. 44 din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, Direcția Generală Buget-Finanțe, Resurse Umane, în calitatea sa de compartiment de resort în cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Cluj, a analizat proiectul de hotărâre privind aprobarea criteriilor, procedurii pentru numirea și eliberarea din funcție, precum și a atribuțiile specifice funcției de administrator public din cadrul Consiliului Județean Cluj propus de domnul Tișe Alin-preşedinte al Consiliului Judeţean Cluj în raport cu atribuțiile și competențele specifice acestui compartiment și a constatat următoarele:

 1. Obiectul/domeniul reglementat: aprobarea criteriilor, procedurii pentru numirea și eliberarea din funcție, precum și a atribuțiile specifice funcției de administrator public din cadrul Consiliului Județean Cluj
 2. Impactul financiar asupra bugetului judeţului:
 3. Compatibilitatea şi conformitatea cu legile, ordonanţele, hotărârile Guvernului, strategiile naționale și legislația secundară (ordine, instrucțiuni, normative, regulamente, etc.), în limitele şi în a căror implementare şi aplicare este elaborat respectivul proiect de hotărâre: prin proiectul de hotărâre analizat se respectă și se pun în aplicare prevederile/normele aplicabile domeniului reglementat, respectiv prevederile 113 alin (2) – (4) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată cu modificările și completările ulterioare în baza cărora, numirea și eliberarea din funcție a administratorului public se fac de președintele consiliului județean, pe baza unor criterii, proceduri și atribuții specifice, aprobate de consiliul județean. Numirea în funcție se face pe bază de concurs. Administratorul public poate îndeplinii, în baza unui contract de management, încheiat în acest sens cu președintele consiliului județean, atribuții de coordonare a aparatului de specialitate sau a serviciilor publice de interes județean. Președintele consiliului județean poate delega către administratorul public, în condițiile legii, calitatea de ordonator principal de credite;
 4. Impactul asupra reglementărilor interne din sfera de competență/activitate a compartimentului: Prezenţa administratorului public se conturează ca o necesitate a managementului public modern de atragere unor profesionişti/specialişti care să îmbine cunoştinţe de natură tehnică, ştiinţifică, administrativă, cu aptitudini şi abilităţi manageriale.

Ținând seama de constatările precizate mai sus, opinăm că proiectul de hotărâre este fundamentat, din punct de vedere al reglementărilor specifice aplicabile, raportat la atribuțiile și competențele specifice acestui compartiment, sens în care propunem analizarea şi supunerea spre dezbatere şi adoptare a proiectului de hotărâre în cauză în prima şedinţă ordinară a Consiliului Judeţean Cluj, în conformitate cu procedurile prevăzute de Regulamentul de organizare şi funcţionare al Consiliului Judeţean Cluj.

Menţiuni/obiecțiuni:nu este cazul

 

DIRECTOR GENERAL,

Cristina ȘCHIOP

 

Sef serviciu RU:Mocan Corina

Leave A Comment

%d bloggers like this: