“CLUJ INNOVATION PARK” – S.A. devine Parc Industrial

December 14, 2017
722 Views

Iata ordinul 6711/2017 publicat in Monitorul Oficial prin care CLUJ INNOVATION PARK” – S.A. devine Parc Industrial

“Ministerul Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene

Ordinul nr. 6711/2017 privind acordarea titlului de parc industrial Societății “CLUJ INNOVATION PARK” – S.A.

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 13 decembrie 2017
Avand in vedere :

– art. 2 și art. 32 alin. (1) lit. b) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 96/2012 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul administrației publice centrale și pentru modificarea unor acte normative, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 71/2013, cu modificările și completările ulterioare, și ale art. 9 lit. h) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 55/2015 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare la nivelul administrației publice centrale și pentru modificarea unor acte normative, aprobată prin Legea nr. 122/2016;

– art. 8 alin. (7) și (8) și art. 9 din Legea nr. 186/2013 privind constituirea și funcționarea parcurilor industriale,

în temeiul art. 14 alin. (7) din Hotărârea Guvernului nr. 15/2017 privind organizarea și funcționarea Ministerului Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene,

viceprim-ministrul, ministrul dezvoltării regionale, administrației publice și fondurilor europene, emite următorul ordin:

Art. 1. –

(1) Se dispune acordarea titlului de parc industrial societății “CLUJ INNOVATION PARK” – S.A., cu sediul social în județul Cluj, municipiul Cluj-Napoca, str. Franklin Delano Roosevelt nr. 2, ap. 16, cod unic de înregistrare 33168451, care administrează parcul industrial constituit pe terenul având datele de identificare prevăzute la art. 2.

(2) Durata titlului de parc industrial acordat potrivit alin. (1) este de 49 ani, în condițiile respectării caracteristicilor de parc industrial prevăzute de legislația în vigoare.

Art. 2. –

(1) Terenul pentru care se acordă titlul de parc industrial are următoarele caracteristici:

a) este amplasat pe teritoriul administrativ al municipiului Cluj-Napoca, județul Cluj, și identificat în baza extraselor de carte funciară pentru informare nr. 164248 și 164265, emise de Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Cluj, Biroul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Cluj-Napoca la data de 25.09.2017;

b) are o suprafață de 18,1 ha.

(2) Locația terenului pentru care se acordă titlul de parc industrial este prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 3. –

Societatea-administrator transmite Ministerului Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene un raport anual privind dezvoltarea parcului industrial.

Art. 4.

Titlul de parc industrial, acordat potrivit prezentului ordin, conferă operatorilor economici din parcul industrial dreptul la facilitățile prevăzute de art. 20 din Legea nr. 186/2013 privind constituirea și funcționarea parcurilor industriale și de art. 456 alin. (1) lit. i) și art. 464 alin. (1) lit. n) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, în situația îndeplinirii condițiilor stipulate în:

a) Regulamentul (UE) nr. 651/2014 al Comisiei din 17 iunie 2014 de declarare a anumitor categorii de ajutoare compatibile cu piața internă în aplicarea articolelor 107 și 108 din tratat;

b) Regulamentul (UE) nr. 1.407/2013 al Comisiei din 18 decembrie 2013 privind aplicarea articolelor 107 și 108 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene ajutoarelor de minimis;

c) Ordinul viceprim-ministrului, ministrul dezvoltării regionale și administrației publice, nr. 2.980/2013 privind aprobarea condițiilor de acordare a măsurilor de sprijin pentru investițiile realizate în parcurile industriale, cu modificările și completările ulterioare.

Art. 5. –

Furnizorul ajutorului de stat acordat în temeiul titlului de parc industrial acordat potrivit prezentului ordin este municipiul Cluj-Napoca, județul Cluj.

Art. 6. –

Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

p. Viceprim-ministru, ministrul dezvoltării regionale, administrației publice și fondurilor europene,
Sirma Caraman,
secretar de stat

București, 7 noiembrie 2017.

Leave A Comment

%d bloggers like this: